Τhe phenomenon of exercise induced arterial hypoxemia in elite endurance women athletes

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το φαινόμενο της ασκλησιογενούς αρτηριακής υποξαιμίας σε αθλήτριες αντοχής υψηλού επιπέδου
Τhe phenomenon of exercise induced arterial hypoxemia in elite endurance women athletes

Κουτίδου, Χριστίνα Γεωργίου

During maximal exercise the phenomenon of exercise induced arterial hypoxemia (EIAY) has been reported to be a major cause of distress on pulmonary ventilation which limits human performance.The purpose of this study was to examine the frequency of appearance of EIAY in elite women athletes, compared to men athletes of corresponding level. 40 rowers participated in the research - 20 men and 20 women - of training age longer than three years who participated in the two previous national championships of their category. For the measurement of the variables they were used a) a rowing ergometer b) an open-type spirometer for the estimation of respiratory volumes and capacities, c) an electrocardiograph for the recording of cardiac frequency and d) a pulse oxymeter for the recording of arterial blood saturation. A concrete training protocol of increasing loading until exhaustion was applied. The evaluation of the results was realized with SPSS 12.0 for windows. Results showed that the elite women athletes of our sample exhibited EIAY on a higher percentage and frequency in the individual tests, comparatively with the men athletes of corresponding level. It is concluded that previous warm-up and emphasis on respiratory muscle training are likely to act restrictively and slow down the appearance of the phenomenon to women, with positive impact on their athletic output.
Kατά την υψηλής έντασης άσκηση παρατηρείται το φαινόμενο της ασκησιογενούς αρτηριακής υποξαιμίας (ΑΓΑΥ) που προκαλεί δυσχέρεια στην ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων και αποτελεί περιοριστικό παράγοντα της ανθρώπινης απόδοσης.Σκοπός της εργασίας ήταν να εξεταστεί η συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου της ΑΓΑΥ στις αθλήτριες αντοχής υψηλού επιπέδου σε σύγκριση με τους άνδρες αθλητές αντίστοιχου επιπέδου. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 αθλητές κωπηλασίας - 20 άνδρες και 20 γυναίκες - προπονητικής ηλικίας μεγαλύτερης των τριών ετών και με συμμετοχή στα δύο προηγούμενα πανελλήνια πρωταθλήματα της κατηγορίας τους. Για την μέτρηση των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν α) ένα κωπηλατοεργόμετρο β) σπιρόμετρο ανοικτού τύπου για τη μέτρηση των αναπνευστικών όγκων και χωρητικοτήτων, γ) ηλεκτροκαρδιογράφος για την καταγραφή της καρδιακής συχνότητας και δ) παλμικό οξύμετρο για την καταγραφή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. Εφαρμόστηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο σταδιακά αυξανόμενης επιβάρυνσης μέχρι οριστικής εξάντλησης. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 12.0 για windows. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι αθλήτριες αντοχής υψηλού επιπέδου του δείγματός μας παρουσίασαν ΑΓΑΥ σε υψηλότερο ποσοστό και μεγαλύτερη συχνότητα στις επιμέρους δοκιμασίες, συγκριτικά με τους άνδρες αθλητές αντίστοιχου επιπέδου. Από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης συμπεραίνεται ότι προηγούμενη προθέρμανση και έμφαση στην προπόνηση των αναπνευστικών μυών είναι πιθανό να επιβραδύνουν την εμφάνιση του φαινομένου στις γυναίκες, με θετικό αντίκτυπο στην αθλητική τους απόδοση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Arterial oxygen saturation performance
Maximal oxygen uptake
Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
Hypoxemia
Κορεσμός της αιμοσφαιρίνης
ventilation
Απόδοση
Ασκησιογενής αρτηριακή υποξαιμία
Αερισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.