Εργαστήριο μελέτη της συμπεριφοράς ιλυωδών άμμων σε συνθήκες μονοτονικής και ανακυκλικής φόρτισης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Laboratory investigation into the behaviour of silty sands under monotonic and cyclic loading
Εργαστήριο μελέτη της συμπεριφοράς ιλυωδών άμμων σε συνθήκες μονοτονικής και ανακυκλικής φόρτισης

Παπαδοπούλου, Ανθή Ι.

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η εργαστηριακή μελέτη της μονοτονικής και ανακυκλικής συμπεριφοράς των ιλυωδών άμμων. Ο πρωταρχικός στόχος της είναι α) ο προσδιορισμός της επίδρασης των μη-πλαστικών λεπτοκόκκων, της ενεργού τάσης και της πυκνότητας στην ανακυκλική συμπεριφορά, όπως εκφράζεται από το λόγο αντίστασης ρευστοποίησης και τη συσσώρευση τη υπερπίεσης του ύδατος των πόρων, τεχνητών μειγμάτων άμμου-ιλύος και φυσικών ιλυωδών άμμων και β) η μελέτη του είδους της συμπεριφοράς των μελετηθέντων εδαφών υπό μονοτονική φόρτιση και η σύνδεση της Κρίσιμης Κατάστασής τους με το λόγο αντίστασης ρευστοποίησης. Χρησιμοποιήθηκε η τριαξονική συσκευή ανακυκλικής φόρτισης του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και γεωτεχνικής Σεισμικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκτελέστηκαν τριαξονικές δοκιμές μονοτονικής και ανακυκλικής φόρτισης, σε τεχνικά μείγματα άμμου με μη-πλαστικά λεπτόκοκκα καθώς και σε φυσικές ιλυώδεις άμμου οι οποίες ρευστοποιήθηκαν στο πεδίο κατά τη διάρκεια σεισμών. Το είδος της μονοτονικής συμπεριφοράς των ιλυωδών άμμων (συστολική, συστολική/διαστολική, διαστολική ή καθαρή διαστολική) προσδιορίζεται ανάλογα με την πυκνότητα, την ενεργό τάση και το ποσοστό λεπτοκκόκων τους. Το κρίσιμο ποσοστό λεπτοκόκκων που προκύπτει από τη θέση των Γραμμών Κρίσιμης Κατάστασης είναι το ίδιο με εκείνο που προσδιορίστηκε για την ανακυκλική συμπεριφορά των τεχνητών μειγμάτων. Η προτεινόμενη σχέση για τον προσδιορισμό του κρίσιμου ποσοστού σαν συνάρτηση του δείκτη πόρων του μείγματος , του λόγου των διαμέτρων του λεπτόκκοκου και της άμμου, της διαχωριστικής απόστασης και της διάταξης των κόκκων μεγάλης διαμέτρου, είναι εξαιρετικά χρήσιμη διότι συμβάλλει στην ερμηνεία και στην κατανόηση της αλλαγής της συμπεριφοράς των μειγμάτων με αυξανόμενο ποσοστό λεπτοκκόκων αναδεικνύοντας τη σημασία της κοκκομετρικής διαβάθμισης, της ορυκτολογικής σύστασης και των χαρακτηριστικών του σχήματος των λεπτοκόκκων. οσον αφορά στην ανακυκλική συμπεριφορά των ιλυωδών άμμων, η επίδραση του ποσοστού λεπτοκόκκων στο λόγο αντίστασης ρευστοποίησης, είναι θετική μέχρι το κρίσιμο ποσοστό και αρνητική στη συνέχεια, όταν η σύγκριση των αποτελεσμάτων γίνεται για σταθερό δείκτη πόρων πόρων η επίδραση είναι αρνητική μέχρι το κρίσιμο ποσοστό και θετική στη συνέχεια. Το κρίσιμο ποσοστό λεπτοκόκκων μειώνεται με αυξανόμενη ενεργό τάση. Η επίδραση του ενεργού τάσης στη λέσχη μεταξύ του λόγου αντίστασης ρευστοποίησης και παραμέτρου Κρίσιμης Κατάστασης εξεσθενεί για ποσοστά λεπτοκόκκων μεγαλύτερα από το 15%. Σε μεγάλες τάσεις (>_300kPa) εάν εκδηλωθεί ρευστοποίηση του εδάφους αυτή θα έχει τη μορφή της ανακυκλικής κινητικότητας. Αν και επιβεβαιώνεται η θετική επίδραση των λεπτοκόκκων στο λόγο αντίστασης ρευστοποίησης η οποία υιοθετείται στους σύγχρονους κανονισμούς, τα αποτελέσματα της διατριβής αναδεικνύουν τη σημασία και άλλων παραμέτρων όπως η ορυκτολογική σύσταση των εδαφών, η κκκομετρική τους διαβάθμιση, τα χαρακτηριστικά του σχήματος των κόκκων τους καθώς κα η πλαστικότητα αλλά και η γεωλογική τους ιστορία, τα οποία επηρεάζουν την αντίστασή τους σε ρευστοποίηση και δεν λαμβάνονται υπόψη στους κανονισμούς
The purpose of the work presented in the PhD thesis is the laboratory investigation of the monotonic an cyclic behaviour of silty sands. The primary goal was a) the determination of the effect of non-plastic fines, effective stress and density on the cyclic behaviour of artificial sand-silt mixtures and natural silty sands, as expressed by liquefaction resistance ration and rope water pressure buildup and b) the study of the monotonic behaviour of the tested soils and the relation of their Critical Sate with their liquefaction resistance. The cyclic triaxial apparatus of the Laboratory of Aristotle University of Thessaloniki was used for the performance of monotonic and cyclic triaxial test on artificial mixtures of sand with non-plastic fines as well as on silty sands, liquefied in the field during earthquakes. The kind of monotonic behaviour (contractive, contractive/dilative or clear dilative) of silty sands is determined depending on their density, effective stress of fines content. From the position of their Critical State Lines there is a threshold fines content which is the same with the one determined for the cyclic behaviour of sand-silt mixtures. An equation is proposed for the estimation of the threshold fines content in relation with the void ration of the mixture, the ration of fines to sand diameter, the separation distance and the arrangement of sand grains. This equation is extremely useful because it contributes in explaining and understanding the change in the behaviour of mixtures with increasing fines content indicating the importance of grading distribution, mineralogy and characteristics of fine shape. Even if the positive effect of fines on liquefaction resistance ratio, that is taken in account in all modern codes, is confirmed from the results of this PhD thesis, the results also indicate the significance of other parameters such as the soils mineralogy, grading distribution, characteristics of their grains shape as well as their plasticity, geological history, which affect their liquefaction resistance and are not taken in account in the codes

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Liquefaction resistance
Παράμετρος κρίσιμης κατάστασης
Sandy soils
Threshold fines content
Μονοτονικές και κυκλικές τριαξονικές δοκιμές
Αντίσταση ρευστοποίησης
Κρίσιμο ποσοστό λεπτοκόκκων
Critical state parameter
Αμμώδη εδάφη
Monotonic and cyclic triaxial tests

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)