Δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών Ν.3461-2006

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Public offers L. 3461-2006
Δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών Ν.3461-2006

Γελλαλή, Ιωάννα Ευαγγέλου

Η δημόσια πρόταση αποτελεί το προσφορότερο μέσο για την απόκτηση του ελέγχου μιας εταιρίας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Πρόκειται για την υποβολή πρότασης στους κατόχους κινητών αξιών μιας εταιρίας για την απόκτηση των κινητών αυτών αξιών, με μέσα που εξασφαλίζουν δημοσιότητα.
Public offer is the most suitable way of obtaining the control of a company, of which the shares are inserted to the stock of exchange. It is about the submition of an offer reffered to the the obtainers of the shares of a company in order to buy those shares, whith of publicity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δημόσια πρόταση
Public offer
Κινητές αξίες
Εξαγορά
Shares

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.