Απόψεις εκπαιδευτικών τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αναφορικά με τις επαγγελματικές επιλογές των μαθητριών του με κριτήριο το φύλο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Opinion of teachers in vocational education concerning gendered occupational choices of their schoolgirls
Απόψεις εκπαιδευτικών τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αναφορικά με τις επαγγελματικές επιλογές των μαθητριών του με κριτήριο το φύλο

Ψωμά, Θωμαή Κωνσταντίνου

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί μια πτυχή της θεματικής "εκπαίδευση και φύλο". Βασικός στόχος είναι η εξέταση των παραγόντων που ωθούν κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών το γυναικείο φύλο σε παραδοσιακές επαγγελματικές επιλογές, απορρίπτοντας ανδροκρατούμενους τομείς. Οι επιλογές αυτές αποτελούν προέκταση των εκπαιδευτικών τους επιλογών, δηλαδή των μαθημάτων που επιλέγουν. Επίσης, καταγράφονται και αναλύονται οι απόψεις τους σχετικά με τα κίνητρα των μαθητριών για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα με τεχνικο-επιχειρηματικό περιεχόμενο. Τέλος, ερμηνεύονται από τη διδασκαλική σκοπιά τόσο οι συμπεριφορές των μαθητριών όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών στα αμιγή ως προς το φύλο τμήματα τεχνικού επιχειρηματικού αντικειμένου. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών συλλέγονται με τη μέθοδο της συνέντευξης και υπόκεινται σε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.
The object of the essay is one aspect of the field "education and gender". Primary objective is the examination of the factors that, according to teachers of vocational education, induce girls to traditional occupational choices, rejecting male-dominated sections of labor. These gendered choices are the prolongation of their educational choices (school courses). Moreover, teacher's opinion on the participation of schoolgirls in technical-business programmes is being recorded. Finally, student's and teacher's behaviour in unmixed classes with technical-business subject is being interpreted in teacher's point of view. Their opinion is collected through interviews and analysed following the qualitative content analysis.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Schoolgirl
Ανδροκρατούμενος
Μαθήτριες
Επαγγελματικές επιλογές
Απόψεις εκπαιδευτικών
Vocational education
Male-dominated
Gender
Teacher's opinion
Φύλο
Occupational choices
Επαγγελματική εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.