Μοντέλα και θεωρίες παρακίνησης και ηγεσίας, εφαρμογή τους μέσω μελέτης περίπτωσης (case study)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Theories and models about motivation and leadership, application via case study
Μοντέλα και θεωρίες παρακίνησης και ηγεσίας, εφαρμογή τους μέσω μελέτης περίπτωσης (case study)

Αθανασίου, Βασίλειος Ιωάννη

A big problem concerning every one of us, now days, is the low productivity of work. When the productivity is unable to keep pace with the continuously increasing cost of work in a company, then not only the efficiency but also the substance of enterprise are seriously threatened. But who are the reasons of this annoying problem? A lot of executives of enterprises show that one of the main factors in the reduction of productivity of workers is the reduction of their personal motives and the minimisation of will for work. Still, the weakening of their devotion in the company in combination with the relaxation of their engagement from the laws of ethics in the work, generally constitutes one still factor. In the present thesis these subjects are developed, in combination with the cases of study, where we will examine in enterprises the practices that these follow with regard to the question of motivation to increase their productivity, and increase of profitability of this enterprises. In order to investigate the application of models of motivation, was selected the creation of questionnaire, (closed type), which would be addressed in representatives of local enterprises. In the choice of sample were taken into consideration the local characteristics of enterprises, while was given accent in the technical environment. The aim was not the comparison of two similar enterprises that face the same product or service. On the contrary the aim was to compare different type of enterprises that can activate in the same sector. The conclusions of the case of study are presented in the fifth and last capital of the thesis while they were separated in two categories, specific and general conclusions. In a few words, the enterprises prompt their workers into attendances however this become without organised way, but mainly via interpersonal relations. Moreover, the type of provided services influences considerably the level and politic of motivation and attendance. Generally it is proved that companies although participative, they have margins of growth on systems of motivation.
Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα επιχειρήσεις όλου του κόσμου είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας. Όταν σε μια εταιρία, η παραγωγικότητα αδυνατεί να συμβαδίσει με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της εργασίας, τότε η αποδοτικότητα αλλά και η ίδια η υπόσταση της επιχείρησης απειλούνται σοβαρά.Ποια όμως είναι τα αίτια αυτού του ενοχλητικού προβλήματος; Πολλά στελέχη επιχειρήσεων καταδεικνύουν πως ένας από τους κυριότερους συντελεστές στη μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων είναι η μείωση των προσωπικών τους κινήτρων και η ελαχιστοποίηση της ‘θέλησης για εργασία’. Ακόμη, η εξασθένιση της αφοσίωσής τους στην εταιρία σε συνδυασμό με την χαλάρωση της δέσμευσής τους από τους νόμους της ηθικής στην εργασία γενικά, αποτελεί ένα ακόμη παράγοντα.Στην εργασία αναπτύσσονται αυτά τα θέματα, σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις μελέτης, όπου θα εξετάσουμε σε επιχειρήσεις τις πρακτικές που αυτές ακολουθούν σχετικά με το ζήτημα της παρακίνησης των εργαζομένων τους προς αύξηση της παραγωγικότητάς τους, και αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων αυτών. Με σκοπό τη διερεύνηση και εφαρμογή των μοντέλων παρακίνησης στην πράξη, επιλέχθηκε η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, (κλειστού τύπου), το οποίο θα απευθυνόταν σε εκπρόσωπους τοπικών επιχειρήσεων. Στην επιλογή του δείγματος λήφθηκαν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, ενώ δόθηκε έμφαση στο τεχνικό περιβάλλον. Σκοπός δεν ήταν η σύγκριση δύο όμοιων επιχειρήσεων που πραγματεύονται το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία. Αντίθετα σκοπός ήταν η σύγκριση διαφορετικού τύπου επιχειρήσεων που μπορεί να δραστηριοποιούνται και στον ίδιο κλάδο. Τα συμπεράσματα της περίπτωσης μελέτης παρουσιάζονται στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας ενώ ταξινομήθηκαν σε δύο κατηγορίες τα ειδικά και τα γενικά συμπεράσματα. Με λίγα λόγια, οι επιχειρήσεις παρακινούν τους εργαζομένους στη συμμετοχή όμως αυτό γίνεται χωρίς οργανωμένο τρόπο, αλλά κυρίως βάσει διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο και την πολιτική παρακίνησης και συμμετοχής. Γενικά αποδεικνύεται ότι παρότι συμμετοχικές, οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν περιθώρια ανάπτυξης των συστημάτων παρακίνησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Productivity
Case study
Επιβράβευση
Leadership
ηγεσία
Motivation
Ανταμοιβές
Περίπτωση μελέτης
Bonus
Management
Ύποκίνηση
Παρακίνηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.