Το υπερώο στη βυζαντινή ναοδομία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Galleries in byzantine church architecture
Το υπερώο στη βυζαντινή ναοδομία

Τάντσης, Αναστάσιος Α.

Galleries introduce a secondary functional level in churches. They are a space of segregating part of the congregation. This segragation is three-fold : nobility from the laity, women from men and incomplete(catechumens-sinners) from perfect faithful. Most commonly they are used by the emperor and other nobility. The presence of noble women brings on the objection of the priesthood. Their importance is established as a space of distinguished presence inside the church related to the actual or symbolic presence of the sovereign. Therefore galleries are recognized as an important factor in the development and evolution of Byzantine church architecture. Their construction relates to the evolution of Byzantine church architecture. Their construction relates to the evolution of patronage of ecclesiastic buildings and they constitute a feature of indicating the ideology behind this practice. The thesis is organized in chapters, each with a different methodological focus. Accordingly the options scattered in bibliography are being cross checked as well. The next is accompanied by an extensive catalogue of churches with galleries
Τα υπερώα εισάγουν στους ναούς ένα δεύτερο λειτουργικό επίπεδο. Αναφέρονται ως χώρος διαχωρισμού τμήματος του εκκλησιάσματος. Μαρτυρούνται τρία είδη διαχωρισμού : ευγενείς από το λαό, γυναίκες από τους άντρες και ατελείς πιστοί (κατηχούμενοι-πεπτωκότες) από τέλειους χριστιανούς. Πλέον διαδεδομένη είναι η χρήση από τον αυτοκράτορα και τους ευγενείς. Η παρουσία των ευγενών γυναικών στα υπερώα βρίσκει αντίθετο το ιερατείο. Συνεπώς αναδεικνύεται η σπουδαιότητά τους ως χώρος προβεβλημένης παρουσίας εντός του ναού άμεσα συνδεδεμένη με την πραγματική ή συμβολική παρουσία του άρχοντα και των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Αναδεικνύονται, έτσι σε κύριο παράγοντα ανάπτυξης και εξέλιξης της βυζαντινής ναοδομίας. Η κατασκευή τους σχετίζεται με την εξέλιξη της χορηγίας λατρευτικών κτηρίων από τη αριστοκρατία και αποτελεί στοιχείο αποτύπωσης ιδεολογικού περιεχομένου πίσω από αυτή. Η εργασία οργανώνεται σε κεφάλαια στα οποία κυριαρχεί διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση. Με αυτό τον τρόπο αντιπαραβάλλονται και όλες οι απόψεις που έχουν εκφρασθεί στην έρευνα. Τη εργασία συνοδεύει εκτενής κατάλογος ναών με υπερώα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Katechumena
Γυναικωνίτες
Εκκλησίες
Church architecture, Byzantine
Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, Βυζαντινή
Galleries
Women's space
Patronage
Κατηχούμενα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.