Η καταγγελία της εμπορικής μίσθωσης κατά το Π.Δ. 34/1995

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The termination of the contract of business lease according to the presidential decree 34/1995
Η καταγγελία της εμπορικής μίσθωσης κατά το Π.Δ. 34/1995

Μπρουλιδάκη, Κλαίρη Νικολάου

This dissertation's main subject is the analysis of the peculiarities which oftentimes turn up at the termination of the contract of business lease.The writer presents the fundamental causes on the grounds of which (according to the presidential decree 34/1995) each business lease can be terminated. Such causes are "owner-occupancy of the rented property", "edification of the rented property", "lesee's repentance". The causes mentioned above are elaborated both on a theoretical level and also according to our judicial system's point of view.Finally it is debated whether the provisions of this presidential decree fulfil the goal which they were ment to serve, that is the counterbalance of lesee's-lesor's interests.
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η καταγγελία της εμπορικής μίσθωσης, με παράθεση των σημαντικότερων από τους ειδικά προβλεπόμενους στο π.δ. 34/1995 λόγους καταγγελίας της ως άνω μίσθωσης (ιδιόχρηση, ιδιοκατοίκηση, ανοικοδόμηση και καταγγελία λόγω μεταμέλειας του μισθωτή). Οι ανωτέρω λόγοι αναπτύσσονται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και υπό το πρίσμα της αντιμετώπισής τους από τη δικαστηριακή πρακτική. Τέλος, εξετάζεται το εάν και κατά πόσο οι διατάξεις του π.δ.34/1995 οι σχετικές με την καταγγελία της εμπορικής μίσθωσης εξυπηρετούν πράγματι το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν, ήτοι εάν διασφαλίζουν την εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων του εκμισθωτή και του μισθωτή.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καταγγελία
Edification
Ιδιόχρηση
Ιδιοκατοίκηση
Termination of business lease
Μεταμέλεια μισθωτή
Εμπορική μίσθωση
Ανοικοδόμηση
Owner occupancy
Lesee's repentance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.