Πρότυπο αξιολόγησης της εγκυρότητας δομής συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας: εφαρμογή του στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του επιπέδου Β2 της αγγλικής γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
A contrust validation model of language certificates: the greek certificate of english language proficiency pf B2 level
Πρότυπο αξιολόγησης της εγκυρότητας δομής συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας: εφαρμογή του στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του επιπέδου Β2 της αγγλικής γλώσσας

Τσομπάνογλου, Μαρία Σ.

The present study aims at the validation of the Greek State Certificate of English Language Proficiency(B2 level)(the test is part of a Greek mutli-level standardized suite of national language examinations, known as "Kratiko Pistopiitiko Glossomathias" or KPG), on the basis of a modern validation framework. According to this framework, the concept of construct validity is seen as a unitary concept which encompasses all the different aspects of validity. The different kinds of evidence, which were collected through a series of qualitative, but mostly quantitative methods, led us not only to the confirmation of the validity argument of the test in question, but also to useful findings regarding the nature of the language proficiency which is assessed by it
Η παρούσα διατριβή αποτελεί μία αξιολογική έρευνα, η οποία έχει ως στόχο την αξιολόγηση του Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 της αγγλικής γλώσσας. ,ε βάσηξ ένα σύγχρονο πλαίσιο ελέγχου της εγκυρότητας δομής μέσων αξιολόγησης. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο αξιολογικό πλαίσιο, η εγκυρότητα δομής αποτελεί μία "συγκεντρωτική" έννοια, η οποία περικλείει τα υπόλοιπα είδη εγκυρότητας. Τα διαφορετικά είδη μαρτυρίας, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω ποιοτικών, αλλά κυρίως ποσοτικών μεθόδων, μας οδήγησαν στην επιβεβαίωση της συνολικής εγκυρότητας του τέστ, καθώς και σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη φύση της γλωσσικής επάρκειας, η οποία αξιολογείται από αυτό

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Language test validation
Αγγλική γλώσσα, Τέστ ικανότητας
English language, Ability testing
Εγκυρότητα γλωσσικών τεστ
Γλώσσα και γλώσσες, Τέστ ικανότητας
Language and languages, Ability testing
Language test validity
Αξιολόγηση γλωσσικών τεστ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.