Εφαρμογή Παιδαγωγικών Υποδειγμάτων με Χρήση Οπτικοακουστικού Υλικού στο Διαδίκτυο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Implementation of pedagogical patterns with the use of audiovisual material on the internet. The case of flash programming
Εφαρμογή Παιδαγωγικών Υποδειγμάτων με Χρήση Οπτικοακουστικού Υλικού στο Διαδίκτυο

Ραγάζου, Βασιλική Νικολάου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η έννοια του Παιδαγωγικού Υποδείγματος (Pedagogical Pattern) και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε συνδυασμό με οπτικοακουστικό υλικό (συνδυασμός ήχου, βίντεο, PowerPoint διαφανειών με το πρόγραμμα Articulate Presenter) για να ενισχύσει την εκμάθηση κυρίως μαθημάτων Πληροφορικής. Τα παιδαγωγικά υποδείγματα αποτελούν εκπαιδευτικές ιδέες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπως η μάθηση και η διδασκαλία. Μέσα από μελέτη που έγινε, παρουσιάζονται δεκαεπτά βασικά υποδείγματα, καθώς και προτεινόμενες υβριδικές εφαρμογές αυτών σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής ορισμένων εξ' αυτών των υποδειγμάτων όπως Early Bird, Toy Box - Tool Box και Lay of the Land, για την οργάνωση και σχεδίαση web-παρουσιάσεων για δύο προπτυχιακά μαθήματα που το ένα αναφέρεται στη διδασκαλία προγραμματισμού Flash και το άλλο στην διδασκαλία ανάπτυξης έργου. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται στο 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα υποδείγματα Early Bird και Tool Box-Toy Box επιλέχθηκαν για να παρουσιάσουμε τις πιο σημαντικές έννοιες και να δώσουμε στους φοιτητές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία για να αναπτύξουν τις εργασίες τους. Τέλος ένα ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους φοιτητές, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η χρήση των παρουσιάσεων αυτών βοήθησε τους φοιτητές να υλοποιήσουν τις εργασίες τους και κατά πόσο κατανόησαν μέσω αυτών τις διάφορες έννοιες και δραστηριότητες που τους παρουσιάζονταν.
In this master thesis we present the concept of Pedagogical Pattern and how it can be used in conjunction with audiovisual material (a combination of audio, video, PowerPoint materials created with Articulate Presenter) in order to enhance the classroom learning experience in Computer Science curriculum courses. Pedagogical patterns are educational ideas which have application to cases such as learning and teaching. Through the study, seventeen patterns are presented including their hybrid implementation in theoretical and laboratory courses. Early Bird, Toy Box - Tool Box and Lay of the Land are the patterns that analyzed and used for the organization and design of web presentations for two undergraduate courses on Flash programming and project-based learning. These courses are correspondingly taught in the 6th and 8th semester in Department of Informatics of Aristotle University of Thessaloniki. Early Bird and Tool Box - Toy Box were chosen so that we teach first the most important ideas and let students to build reusable tools which could be a great help in a difficult project. Finally, a questionnaire was dispensed to undergraduate students so that we assess to what extent these web lectures help them to do their assignments and understand the concepts and activities that were presented to the former.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βίντεο-παρουσιάσεις
Οπτικοακουστικό υλικό
Web-presentations
Pedagogical pattern
Παιδαγωγικό υπόδειγμα
Audiovisual material

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)