Η επίδραση της ηπατικής στεάτωσης στην απάντηση στην αντιική θεραπεία και στην εξέλιξη της ίνωσης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B και C

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Impact of hepatic steatotis on response to antiviral treatment and on fibrosis progression in patients with chronic hepatitis B and C
Η επίδραση της ηπατικής στεάτωσης στην απάντηση στην αντιική θεραπεία και στην εξέλιξη της ίνωσης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B και C

Θεοχαρίδου, Ελένη Γεωργίου

Hepatic steatosis and its association with chronic viral hepatitis has been a matter of great scientific interest. The aim of the present retrospective study was to investigate the clinical impact of steatosis in chronic hepatitis B and C. The present study confirmed the high prevalence of steatosis in both chronic hepatitis B and C. Hepatic steatosis in hepatitis C correlates significantly with genotype 3, age and body mass index. Moderate-to-severe steatosis has an unfavourable effect on response to antiviral treatment in all genotypes of chronic hepatitis C. The presence of steatosis in initial liver biopsy, as well as the deterioration of steatosis, tended to be associated to fibrosis progression. In chronic hepatitis B, hepatic steatosis correlates to male gender, age and metabolic factors, especially body mass index. Steatosis has no impact on response to interferon treatment, whereas it seems to have a favourable effect on response to lamivoudine monotherapy. Steatosis is not implicated in fibrosis progression in chronic hepatitis B. Finally, treatment with noucleoside analogues is not associated with steatosis development. In conclusion, the present study shows a significant clinical impact of hepatic steatosis in chronic hepatitis B and C.
Η ηπατική στεάτωση και η συσχέτισή της με τις χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες συγκεντρώνει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της κλινικής σημασίας της στεάτωσης στη χρόνια ηπατίτιδα Β και C. Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαίωσαν τον υψηλό επιπολασμό της ηπατικής στεάτωσης τόσο στη χρόνια ηπατίτιδα C, όσο και στη χρόνια ηπατίτιδα Β. Η ηπατική στεάτωση στη χρόνια ηπατίτιδα C σχετίζεται ισχυρά με τον γονότυπο 3, την ηλικία και τον δείκτη μάζας σώματος. Η μέτρια-σοβαρή στεάτωση έχει δυσμενή επίδραση στο αποτέλεσμα της αντιικής θεραπείας στη χρόνια ηπατίτιδα C ανεξαρτήτως γονοτύπου. Ως προς την επιδείνωση της ίνωσης διαπιστώνεται τάση συσχέτισης τόσο με την παρουσία στεάτωσης στην αρχική βιοψία ήπατος, όσο και με την επιδείνωση του βαθμού της στεάτωσης. Στη χρόνια ηπατίτιδα Β η ηπατική στεάτωση σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία και τους μεταβολικούς παράγοντες, κυρίως τον δείκτη μάζας σώματος. Η ηπατική στεάτωση δεν έχει επίδραση στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας με ιντερφερόνη, ενώ αντίθετα φαίνεται να έχει ευνοϊκή επίδραση στην ανταπόκριση στη λαμιβουδίνη. Η ηπατική στεάτωση δεν φαίνεται να συμβάλλει στην εξέλιξη της ίνωσης στη χρόνια ηπατίτιδα Β. Τέλος, η θεραπεία με νουκλεοσιδικά ανάλογα δεν φαίνεται να σχετίζεται με την ανάπτυξη στεάτωσης. Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τη μεγάλη κλινική σημασία της στεάτωσης στη χρόνια ηπατίτιδα Β και C.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανταπόκριση στη θεραπεία
Εξέλιξη ίνωσης
Response to antiviral treatment
Chronic hepatitis C
Χρόνια ηπατίτιδα Β
Chronic hepatitis B
Χρόνια ηπατίτιδα C
Fibrosis progression
Ηπατική στεάτωση
Hepatic steatosis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)