The force fluctuation during submaximal isometric contractions of the quadriceps femoris muscles in adult males with mental retardation

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μεταβλητότητα της Δύναμης κατά τη Διάρκεια Υπομέγιστων Ισομετρικών Συσπάσεων των Μυών που Εκτείνουν το Γόνατο σε άτομα με Νοητική Υστέρηση
The force fluctuation during submaximal isometric contractions of the quadriceps femoris muscles in adult males with mental retardation

Περικλής, Βασίλειος Ιωάννη

The individuals with mental retardation (MR) have lower levels of physical conditioning because of the sedentary life, super protection and the fewer opportunities to compete in sports activities. Further more the individuals with M.R. suffer from many diseases, as heart diseases or dysfunction of thyroid gland, so they are forced to remain at home or in the hospital for a long term.Specifically, individuals with MR, in many skills which are demanding muscular strength, they revealed non intentionally, rhythmical fluctuations which are called muscular tremor. For this reason they are not able to maintain constant their movement and they alternate the levels of the applied strength.The lack of bibliography makes stronger the need to study the electromyographic activity of knee agonist muscles to people with mental retardation, especially during submaximal isometric conditions.The purpose of the present study was to investigate the speculation of strength fluctuations, during straightness and ongoing submaximal isometric contractions of knee extensor muscles to people with and without MR.Sixteen healthy males adults (Ν=16), volunteered to participate in this study, with informed consent. They were divided in two teams. The first team was constituted from eight sedentary persons with mild MR. The second one had eight persons with normal I.Q. The torque was recorded using the isokinetic dynamometer Cybex Norm adapted in isometric conditions. The angle of knee flexion was 75ο for the extensors and 25ο for flexors. All contractions were executed from sitting position (hip-leg ange=115°-120°). Before the main ptotocol, three maximal isometric contractions were performed and the best effort has chosen to be evaluated. After that, five submaximal contractions with 10 sec duration and one minute for each chosen intensity (6%, 12%, 24%, 36%, 48%, 60% of maximal isometric torque).During the protocol was recorded the EMG of Vastus Medialis, Vastus Lateralis and Biceps Femoris. All values were normalized to maximal values which where obtained before the protocol. The antagonist activity was calculated as a percentage of antagonist activity when they were acting as agonists at the same velocity and the same type of contraction.For statistical analysis was used the independent t-test. The level of significance was set at p<0,05. The statistical packet was the SPSS for Windows.There was a significant effect of torque fluctuations on agonist and antagonist muscles compared to typical population. The same conclusions were detected for EMG activity of agonist and antagonist muscles as regarding standard deviation and coefficient of variation. It is concluded that individuals with MR show lower maximal isometric force production compared to typical population as a greater fluctuation on force production during submaximal contractions.
Τα άτομα με Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ.) έχουν χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης εξαιτίας του καθιστικού τρόπου ζωής, της υπερπροστασίας και των μειωμένων ευκαιριών για συμμετοχή σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ακόμη τα άτομα με Ν.Υ. πάσχουν από διάφορα νοσήματα, π.χ. της καρδιάς, του θυρεοειδή αδένα, που τους αναγκάζουν να παραμένουν στο σπίτι ή στο νοσοκομείο για αρκετό διάστημα. Συγκεκριμένα σε αρκετές δεξιότητες που απαιτούν μυϊκή δύναμη τα άτομα με Ν.Υ. εμφανίζουν μη σκόπιμες, ρυθμικές και διαμορφωμένες ταλαντεύσεις κατά τη σύσπασή των μυών τους, το λεγόμενο μυϊκό τρόμο. Για το λόγο αυτό αδυνατούν να διατηρήσουν σταθερή τη κίνησή τους μεταβάλλοντας συνεχώς τα επίπεδα της εφαρμοζόμενης δύναμης.Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γίνεται κατανοητή η ανάγκη να μελετηθεί η ηλεκτρομυογραφική (ΗΜΓφική) συμπεριφορά των αγωνιστών μυών της άρθρωσης του γόνατος σε άτομα με Ν.Υ., κυρίως όσον αφορά την υπομέγιστη ισομετρία. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνήσει την πιθανή μεταβλητότητα της δύναμης, σε διαδοχικές και αυξανόμενες υπομέγιστες ισομετρικές συσπάσεις των εκτεινόντων μυών του γόνατος σε άτομα με και χωρίς Ν.Υ. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 απροπόνητοι ενήλικες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα απαρτίζονταν από 8 ενήλικες με μέτρια Ν.Υ. (η αξιολόγηση του Δείκτη Νοημοσύνης των ατόμων με ΝΥ έγινε με το Stanford Binet Intelligence Scale) και η δεύτερη από 8 άτομα χωρίς Ν.Υ. Για τη μέτρηση και αξιολόγηση της ισομετρικής ροπής χρησιμοποιήθηκε το ισοκινητικό δυναμόμετρο Cybex Norm το οποίο ήταν προσαρμοσμένο σε ισομετρικές συνθήκες. (γωνία 75ο της κάμψης του γόνατος για τους εκτείνοντες και 25ο της κάμψης του γόνατος για τους καμπτήρες). Όλες οι συσπάσεις εκτελέστηκαν από την καθιστή θέση (γωνία μηρού-λεκάνης=115°-120°). Πριν από το κυρίως πρωτόκολλο, εκτελέσθηκαν 3 μέγιστες ισομετρικές συσπάσεις για τους εκτείνοντες και καμπτήρες μυς του γόνατος, από τις οποίες επιλέχτηκε εκείνη με τη μέγιστη ροπή Στη συνέχεια εκτελούνταν 5 υπομέγιστες συσπάσεις διάρκειας 10’’ η κάθε μια με 1’ διάλειμμα ενδιάμεσα για κάθε επιλεγμένη ένταση (6%, 12%, 24%, 36%, 48%, 60% της Mέγιστης Iσοκινητικής Ροπής). Σε όλη τη διάρκεια του πειραματικού πρωτοκόλλου γινόταν ταυτόχρονη καταγραφή της Ημγφικής δραστηριότητας του Έσω Πλατέος (ΕσΠλ) μυός, του Έξω Πλατέος (ΕξΠλ) και του Δικέφαλου Μηριαίου μυός (ΔικΜη). Όλες οι τιμές των αγωνιστών μυών ομαλοποιήθηκαν ως προς τις μέγιστες τιμές του κάθε εξεταζομένου πριν το πρωτόκολλο. Η ανταγωνιστική δραστηριότητα (συνενεργοποίηση) υπολογίστηκε ως ποσοστό ενεργοποίησης των ανταγωνιστών μυών όταν δρούσαν ως αγωνιστές στην ίδια ταχύτητα και στον ίδιο τύπο σύσπασης. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS for WINDOWS και για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε t-test για ανεξάρτητες ομάδες. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο p< 0.05. Από τα αποτελέσματα φάνηκε επίδραση της μεταβλητότητας της δύναμης στους αγωνιστές και ανταγωνιστές μυς με στατιστικά σημαντικότερη μείωση της ροπής των ατόμων με Ν.Υ. συγκριτικά με εκείνη του μέσου όρου. Παρόμοια συμπεράσματα εξήχθησαν και για την Ημγφική δραστηριότητα των αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών, τόσο όσον αφορά στην τυπική απόκλιση των τιμών τους, όσο και στο συντελεστή διακύμανσής τους.Από τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης συμπεραίνεται ότι τα άτομα με Ν.Υ. παρουσιάζουν μικρότερη παραγωγή μέγιστης ισομετρικής ροπής σε σχέση με τα άτομα του τυπικού πληθυσμού, καθώς και μεγαλύτερη αστάθεια στην εφαρμογή της παραγόμενης ροπής κατά τη διάρκεια υπομέγιστων συσπάσεων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταβλητότητα
Ισομετρική ροπή
Isometric force
Force fluctuation
Νοητική υστέρηση
Mental retardation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανθρώπινη απόδοση και υγεία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)