Νέα τεχνολογικά εργαλεία στη σύγχρονη δημοσιογραφία: μελέτη της χρήσης τους από τους έλληνες δημοσιογράφους σε συνδυασμό με τη χρήση του διαδικτύου ως ΜΜΕ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Νέα τεχνολογικά εργαλεία στη σύγχρονη δημοσιογραφία: μελέτη της χρήσης τους από τους έλληνες δημοσιογράφους σε συνδυασμό με τη χρήση του διαδικτύου ως ΜΜΕ

Ματσιώλα, Μαρία Γ.

The subject of the doctorate thesis is the study of mass media in contemporary Greece through the aspect of new technologies. We seeked a)the characteristics of the Greek audience that use all mass media and especially the internet, and b)the level of the utilization and the factors that leed to the utilization of new technology tools by the Gree journalists. The conjunction of these two issues was researched as our aim was to get the best depiction of the information sector. The issues of the thesis were investigated into the technological and social field using thorough theoretical search and original surveys. We focused our interst in Greek journalists as we believe that the right utilization of technology novelties can offer information of better quality to the audience and the ability to conduct deeper researches to themselves
Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη του χώρου των ΜΜΕ στη σύγχρονη Ελλάδα υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών. Αναζητήθηκαν: α)τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού κοινού που χρησιμοποιεί όλα τα ΜΜΕ αλλά ειδικότερα το διαδίκτυο ως μέσο ενημέρωσης και β)το επίπεδο χρήσης και οι παράγοντες που οδηγούν στη χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων από τους Έλληνες δημοσιογράφους κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Ερευνήθηκε η σχέση των δύο προαναφερθέντων ζητημάτων έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη απεικόνιση του τομέα της ενημέρωσης. Εστιάσαμε περισσότερο το ενδιαφέρον μας στους Έλληνες δημοσιογράφους καθώς πιστεύουμε ότι η ορθή χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών στο επάγγελμά τους μπορεί να προσφέρει καλύτερης ποιότητας και περισσότερο εμπλουτισμένη ενημέρωση στο κοινό και στους ίδιους περισσότερες διευκολύνσεις καθώς και δυνατότητα μεγαλύτερης εμβάθυνσης στις έρευνες που διενεργούν κατά την άσκηση της εργασίας τους. Τα ζητήματα της διατριβής διερευνώνται στον τεχνολογικό και κοινωνικό τομέα μέσα από επισταμένη θεωρητική αναζήτηση και πρωτογενείς έρευνες. Ειδικότερα, εξετάζουμε το ρόλο της τεχνολογίας μέσα στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον της δημοσιογραφίας και όχι ως ένα αυτόνομο πεδίο. Η κεντρική μας υπόθεση εντοπίζεται στην αντίληψη των Ελλήνων δημοσιογράφων σχετικά με τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα των νέων τεχνολογικών εργαλείων. Επιπρόσθετα αναζητούμε τους παράγοντες που επιδρούν στη χρήση της τεχνολογίας κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, ελέγχουμε πόσο επηρρεάζει την χρήση ή όχι της σύγχρονης τεχνολογίας το ΜΜΕ εργασίας, το δημοσιογραφικό αντικείμενο με το οποίο απασχολούνται οι δημοσιογράφοι και το επίπεδο και το είδος των σπουδών τους

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Electronic news gathering
Διαδίκτυο
Συλλογή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα
Μέσα μαζικής ενημέρωσης
Δημοσιογραφία, Τεχνολογικές καινοτομίες
Journalism, Technological innovations
Internet
Mass media

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.