Δόλος και αμέλεια στο παράδειγμα της οδικής και θαλάσσιας συγκοινωνίας: Κριτική προσέγγιση των πρόσφατων αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Malice and negligence: the example of road and maritime transport. Critical approach of the recent amendments in the Penal Code and the Code of Criminal Procedure
Δόλος και αμέλεια στο παράδειγμα της οδικής και θαλάσσιας συγκοινωνίας: Κριτική προσέγγιση των πρόσφατων αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Κρανίτη, Μαρίνα Δημητρίου

Τα τραγικά δυστυχήματα, που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια τόσο στην οδική όσο και στη θαλάσσια συγκοινωνία, και τα οποία προκάλεσαν το έντονο και εύλογο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, είχαν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση του παραδοσιακού κύκλου της αντεγκληματικής πολιτικής, καθώς παρατηρήθηκε μια στροφή της νομολογίας μας προς την αποδοχή της ύπαρξης ενδεχόμενου δόλου ανθρωποκτονίας- και όχι ενσυνείδητης αμέλειας- στις περιπτώσεις που η πλημμελής συμπεριφορά κάποιου ατόμου είχε ως συνέπεια το θάνατο πολλών ατόμων. Η έντονη επιταγή της κοινής γνώμης για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και η άρτι αναφερθείσα απορρύθμιση της νομολογίας είχε ως συνέπεια την έκδοση του ν. 3346/2005, ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές στο άρθρο 94 ΠΚ και στο άρθρο 282 ΚΠΔ.Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το πρόβλημα αναλύοντας παραδείγματα από ατυχήματα που έλαβαν χώρα στην οδική και θαλάσσια συγκοινωνία και επιχειρεί να δώσει μια ερμηνεία στις έννοιες του ενδεχόμενου δόλου και της ενσυνείδητης αμέλειας, εντοπίζοντας ταυτόχρονα τη λεπτή διαχωριστική γραμμή αυτών.Τέλος, καταλήγει σε μια κριτική προσέγγιση τόσο των απόψεων που έχουν μέχρι τώρα διεκδικήσει εφαρμογή για την επίλυση του προβλήματος, αλλά και των πρόσφατων αλλαγών που επέφερε ο ν. 3346/2005.
The tragic accidents, that took place over the last couple of years, both in road and maritime transport, and which have caused the intense interest of the public opinion, had as a result, the dislocation of the traditional cycle of the criminal policy, since it was observed a turn of our jurisprudence towards the acceptance of the existence of contingent malice- and not consciousness negligence - in the cases where the deficient behaviour of a person had as result the death of many people . The strenuous injunction of the public opinion for a more effective confrontation of the problem, along with the aforementioned dislocation of the jurisprudence had as a result the pass of law 3346/2005 , which brought substantial changes to article 94 of the penal code and the article 282 of the code of criminal procedure.The current dissertation approaches the problem by analysing cases of road and maritime accidents and tries to interpret the meaning of "malice" and "consciousness negligence" detecting at the same time the fine distinctive line of those two terms. Finally , this paper, critically examines both: the opinions that have been proposed for the resolution of the aforementioned problem and the recent changes brought by law 3346/2005.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Samina
Σάμινα
Negligence
Ενσυνείδητη αμέλεια
Road transport
Ενδεχόμενος δόλος
Tempi
Τέμπη
Προσωρινή κράτηση
Malice

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)