Κωδικοποίηση, συνθετική αναπαραγωγή, φυσικοχημική μελέτη και αξιολόγηση των δυνατοτήτων αναβιώσεως χρωστικών και μεθόδων βαφής που χρησιμοποιήθηκαν στην υφαντουργία του 19ου και πρώιμου 20ου αιώνα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Codification, re-creation, physicochemical study and evaluation of dyes and dyeing recipes of 19th and 20th century
Κωδικοποίηση, συνθετική αναπαραγωγή, φυσικοχημική μελέτη και αξιολόγηση των δυνατοτήτων αναβιώσεως χρωστικών και μεθόδων βαφής που χρησιμοποιήθηκαν στην υφαντουργία του 19ου και πρώιμου 20ου αιώνα

Μικροπούλου, Ελένη

Βασισμένη σε μια ιστορική και τεκμηριωμένη φυσικοχημική προσέγγιση, η μελέτη έγινε με σκοπό την κωδικοποίηση των παραδοσιακών συνταγών και των μεθόδων βαφής που χρησιμοποιήθηκαν τον Μεσαίωνα και την πρακτική αναβίωση των τεχνικών σε όλα τα στάδια π.χ. εκχύλιση των χρωστικών όπως και την πρόστυψη και τη βαφή με την προετοιμασία δειγμάτων, στα οποία μετρήθηκε το χρώμα και η αντοχή στο φως και το πλύσιμο
Based on both a historic and documentary and a physiochemical approach, the study is attempting to codufy well-adapted antique traditional textile dyeing recipes; to reconstruct them through a detailed sequence of simple and reproducible operations; and to optimize the methodology at all stages, i.e. extraction of the colouring principles, as well as mordanting and dyeing; the latter being avaluated through standard light and wash fastness assessments, and on the basis of systematically obtained colorimetric data

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Traditional dyes
Βαφές και βαφική, Χημεία
Dyes and dyeing, History
Dyeing methods
Dyes and dyeing, Chemistry
Παραδοσιακές χρωστικές
Βαφές και βαφική, Ιστορία
Μέθοδοι βαφής
Αποτίμηση βαφικών μεθόδων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)