Υπολογισμός εξισώσεων μορφάριθμου για την πλατύφυλλη δρυ (Quercus frainetto ten) του πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Estimation of form factor equations for the Quercus frainetto trees of the university's forest of Taxiarchis
Υπολογισμός εξισώσεων μορφάριθμου για την πλατύφυλλη δρυ (Quercus frainetto ten) του πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη

Μαυρίδου, Ευθυμία Γεωργίου

The form factor is an important tree shape index that facilitates the estimation of log volume of standing trees.In this project, a sample of 100 trees has been chosen with Systematic sampling, from Section 11 of the university’s forest of Taxiarhis, in order to find form factor equations for the Quercus frainetto trees of the section. The breast height diameter , the total height and the form factor of the trees of the sample, were measured. Thirty one equations were adjusted on the data using SPSS 14.0 .For each equation took place hypothesis testing and due to the fact that all the functions did not have the same dependent variable, Furnival’s quotient was used for their comparison. The analysis of the data gave the following equations: , coefficient of determination was 0,596, Farrar’s index FI was 0,629 , and the standard error of estimation was 0,08689, , coefficient of determination was 0,618 and the standard error of estimation was 0,03457, , coefficient of determination was 0,333 and the standard error of estimation was 0,04568 From the above functions the first gives the form factor according to the total height as well as the breast height diameter, the second one to the breast height diameter and the last one gives the form factor according to the total height.
Ο μορφάριθμος αποτελεί ένα μέτρο μορφής που διευκολύνει σημαντικά τον υπολογισμό του όγκου των ιστάμενων δέντρων.Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε δείγμα εκατό δέντρων με συστηματική δειγματοληψία από το Τμήμα 11 του Πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη προκειμένου να υπολογιστούν εξισώσεις μορφάριθμου για την πλατύφυλλο δρυ (Quercus frainetto) του Τμήματος. Για τα δέντρα του δείγματος μετρήθηκαν η στηθιαία διάμετρος, το συνολικό ύψος και ο μορφάριθμος.Στα δεδομένα προσαρμόστηκαν 31 εξισώσεις μορφάριθμου με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 14.0 . Για τις 31 εξισώσεις έγινε έλεγχος υποθέσεων και για τη σύγκρισή τους χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής I του Furnival, επειδή όλες οι εξισώσεις δεν είχαν τις ίδιες εξαρτημένες μεταβλητές. Οι τρεις καλύτερες εξισώσεις, που προέκυψαν μετά από τη σύγκριση είναι οι εξής: , με συντελεστή προσδιορισμού 0,596, δείκτη FI του Farrar 0,629 , τυπικό σφάλμα εκτίμησης 0,08689, , με συντελεστή προσδιορισμού 0,618 και τυπικό σφάλμα εκτίμησης 0,03457, , με συντελεστή προσδιορισμού 0,333 και τυπικό σφάλμα εκτίμησης 0,04568 Από αυτές οι πρώτη εμπεριέχει στους όρους της τόσο το συνολικό ύψος όσο και τη στηθιαία διάμετρο, ενώ η δεύτερη μόνο τη στηθιαία διάμετρο και η τρίτη μόνο το συνολικό ύψος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δάσος Ταξιάρχη
Relascope
Δρυς
Παλινδρόμηση
Ρελασκόπιο
Forest of Taxiarchis
Oak
Regression
Quercus frainetto ten
Μορφάριθμος
Form factor

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)