ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
DERIVATIVES IN THE GREEK-CYPRIOT DIALECT ENDING IN -ΟΥΔΑ>-ΟΥΑ> -ΟΥ>
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ

Αναστασίου, Μαρίνα Ευθυμίου

Η εργασία αυτή τοποθετείται στο πλαίσιο της παραγωγικής μορφολογίας και επιχειρεί μια προσέγγιση στη μορφολογική και σημασιολογική κατασκευή των μετονομαστικών παραγώγων της κυπριακής διαλέκτου σε ούδα> -ούα> - ούα. Για να ανακαλύψουμε τις κανονικότητες που θεωρούμε ότι διέπουν την κατασκευή των παραγώγων αυτών, θα βασιστούμε στο θεωρητικό μοντέλο της D. Corbin (1987, 1991). Σύμφωνα με τις βασικές αρχές των μοντέλων αυτών, η προβλεπτή σημασία και η υποκείμενη μορφολογική δομή των παράγωγων λέξεων δημιουργούνται με τον Κανόνα Κατασκευής Λέξεων, έτσι ώστε η σημασία τους να είναι συνθετική σε σχέση με τη δομή τους. Πιο συγκεκριμένα, τα μετονομαστικά παράγωγα σε ούδα> -ούα> - ούα είναι προϊόντα του αξιολογικού ΚΚΛ.
This study falls within the scope of Derivational Morphology and attempts to approach the morphological and semantic formation of adnominal derivatives of the Cyprus dialect that end in -ούδα> -ούα> -ου. In order to discover the regularities that we believe characterize the forming of these derivatives we will use the theoretical model of D. Corbin (1987, 1991) as a basis. According to the fundamental principles of this model, both the anticipated meaning and subjective morphological structure of derivatives are created with the Word Formation Rule so that their meaning is synthetic in relation to their structure. More particularly, the adnominal derivatives in -ούδα> -ούα> -ου are products of the evaluative WFR.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παράγωγες λέξεις
Μετανομαστικά παράγωγα
Morphological formation
Υποκοριστικά
Abdominal derivatives
Semantic formation
Suffixes
Derivatives
Μορφολογική κατασκευή
Επίθημα
Σημασιολογική κατασκευή
Diminitives

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.