Σχεδίαση και προσομοίωση ενός push-based τηλεπικοινωνιακού συστήματος ενημέρωσης για την εξυπηρέτηση ιατρών, σε συνθήκες υπερασύμμετρου φυσικού μέσου διάδοσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Design and simulation of a push-based telecommunication system providing informative services to medical personnel through hyper-asymmetric means of electromagnetic transmission.
Σχεδίαση και προσομοίωση ενός push-based τηλεπικοινωνιακού συστήματος ενημέρωσης για την εξυπηρέτηση ιατρών, σε συνθήκες υπερασύμμετρου φυσικού μέσου διάδοσης.

Λιάσκος, Χρήστος Κλέρχου

Purpose of this work is the presentation and testing through simulation of a wireless medical informative system, specifically designed to operate through hyper-asymmetric means of electromagnetic transmission with minimal cost. A push-based logic is adopted. The performance of such systems relies heavily on the proper scheduling of the broadcasted data. To this end, the Broadcast Disks method is most commonly employed. It defines a procedure consisting of four separate algorithms: one to provide and handle the clients' feedback, another to group the data objects into Disks, a third one to define their spinning velocities and finally a Broadcast Sequence constructor algorithm. In this paper we present and test CWDB-a complete instantiation of the Broadcast Disks method. We address the major omissions of preceding papers, including the total lack of feedback mechanisms, extremely limited variety of spinning velocity definition algorithms and thorough and realistic testing of complete combinations of algorithms under various client configurations. We also introduce a new efficient clustering driven data grouping algorithm. Comparison with other classical methods has shown CWDB to be absolutely dominant in the vast majority of the test cases. The great number of produced results also led to very important conclusions that were previously overlooked.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ο έλεγχος μέσω προσομοίωσης ενός ασύρματου ιατρικού πληροφορικού συστήματος, ειδικά σχεδιασμένου ώστε να λειτουργεί υπό υπέρ-ασύμμετρα μέσα ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης με ελάχιστο κόστος. Για τη σχεδίασή του υιοθετήθηκε μια push-based λογική. Είναι γνωστό πώς η απόδοση τέτοιων συστημάτων βασίζεται στον σωστό προγραμματισμό της εκπομπής των δεδομένων τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των broadcast disks. Η μέθοδος αυτή καθορίζει μια διαδικασία αποτελούμενη από τέσσερις διαφορετικούς αλγορίθμους. Ο πρώτος διαχειρίζεται την ανάδραση που προσφέρουν οι πελάτες του συστήματος, ο δεύτερος ομαδοποιεί τα προς δεδομένα σχηματίζοντας τους δίσκους, ο τρίτος ορίζει τις ταχύτητες περιστροφής αυτών και ο τέταρτος παράγει τελικά το πρόγραμμα εκπομπής. Παρουσιάζουμε μια νέα ολοκληρωμένη τέτοια εργασία, την CWDB. Καλύπτουμε ελλείψεις προηγούμενων μελετών, συμπεριλαμβανομένης της παντελούς έλλειψης μηχανισμών ανάδρασης, την εξαιρετικά περιορισμένη ποικιλία αλγορίθμων ορισμού ταχυτήτων, καθώς και τον σχολαστικό, ρεαλιστικό έλεγχο της απόδοσης των διαδικασιών για μια ευρεία ποικιλία περιπτώσεων πελατών. Παρουσιάζουμε επίσης έναν νέο αποδοτικό αλγόριθμο ομαδοποίησης σε δίσκους, βασισμένο στον αλγόριθμο kmeans. Η σύγκριση με άλλες κλασικές διαδικασίες δείχνει πώς η CWDB επικρατεί στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ο μεγάλος αριθμός των παραγόμενων αποτελεσμάτων οδήγησε επίσης σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα που έως τώρα είχαν παραβλεφθεί.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Broadcast disks
Αλγόριθμοι ομαδοποίησης
Ιατρική πληροφορική
Αλγόριθμοι κυκλικής εκπομπής
Grouping algorithms
Σχέσεις ιατρικών ειδικοτήτων
Υπερασύμμετρο μέσο μετάδοσης
Ασύρματη μετάδοση
Hyper asymmetric tranmission means
Relations of medical specialties
Wireless transmission
Medical informatics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.