Interaction between text and talk in classroom communities

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σχέση προφορικού και γραπτού λόγου στη σχολική τάξη: Διερεύνηση μέσα από μια κειμενοκεντρική προοπτική
Interaction between text and talk in classroom communities

Γεωργίου, Αννα Γεωργίου

Framed by the sociocultural approach that focuses on the interaction between text and talk in classroom communities, this study examines the processes shaping sixth grade students' appropriation of a genre new to them (argumentative writing). Building upon the premise on the significance of talk in scaffolding new understandings, this study attends to the ways students' first and second text drafts were influenced by the writing conference talk that took place after the production of the first draft. The data consist of the interview which was taken from the teacher, the first drafts produced by children, the writing conference that took place and the revised second versions. While most research focuses on dyadic conferences between a student and the teacher, this study attends to whole-class interactions and the way sequentially-emerging talk is successful at defining genre criteria. Transcripts of the conference talk were analyzed to determine the topics and functions that participants performed; these analyses revealed how participants co-constructed content versus genre criteria turn-by-turn and the kinds of knowledge foregrounded. How did children use this talk to revise their texts? While significant differences were found between first drafts and the revisions children introduced in their second drafts at the content level and at the organizational level (formal schemata), the issues the talk did not succeed at delineating (on genre versus) surfaced in the texts as well. The analysis revealed that the writing conferences constitute an important literacy event for shaping students' writing and makes suggestions on the knowledge teachers need to have to help students in the meaning making process.
Ακολουθώντας την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση που εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ κειμένου και συζητήσεων-αλληλεπιδράσεων όπως αυτές πραγματώνονται στις σχολικές μαθησιακές κοινότητες, αυτή η μελέτη εξετάζει τις διαδικασίες που διαμορφώνουν την κατάκτηση από παιδιά έκτης τάξης δημοτικού ενός νέου γι' αυτούς κειμενικού είδους (επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος). Βασιζόμενη στη θέση όσον αφορά τη σπουδαιότητα της συζήτησης ως βοηθητικού ιστού για συνοικοδόμηση νέων νοημάτων, αυτή η μελέτη διερευνά τους τρόπους με τους οποίους τα πρώτα και δεύτερα κείμενα των παιδιών συγκεκριμένης σχολικής τάξης επηρεάστηκαν από τις αλληλεπιδράσεις που πραγματώθηκαν κατά τη συνεδρία για το γραπτό λόγο, η οποία έγινε μετά την παραγωγή των πρώτων κειμένων. Τα δεδομένα αποτελούνται από τη συνέντευξη που λήφθηκε από τη δασκάλα, τα πρώτα κείμενα των μαθητών/τριών, τη συνεδρία για το γραπτό λόγο και τα αναθεωρημένα κείμενα που παρήχθηκαν από τους/τις μαθητές/τριες μετά την εν λόγω συνεδρία. Ενώ οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στις δυαδικές συνεδρίες μεταξύ ενός μαθητή/τρια και ενός/μιας εκπαιδευτικού- κυρίως στο ακαδημαϊκό πλαίσιο- αυτή η μελέτη διερευνά τις αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο τάξης και τον τρόπο με τον οποίο η διαδοχικά-αναδυόμενη συζήτηση είναι επιτυχής όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων του κειμενικού είδους. Η απομαγνητοφωνημένη συζήτηση, όπως αυτή εκτυλίχθηκε κατά την εν λόγω συνεδρία, αναλύθηκε με στόχο να εντοπιστούν τα θέματα και οι λειτουργίες που οι συμμετέχοντες/ουσες πραγμάτωσαν∙ αυτές οι αναλύσεις αποκάλυψαν πώς οι συμμετέχοντες/ουσες συν-οικοδόμησαν κριτήρια περιεχομένου έναντι κειμενικών κριτηρίων από τη μια συνεισφορά στην επόμενη (turn-by- turn) αλλά και τα είδη της γνώσης που συνοικοδομήθηκαν. Πώς τα παιδιά χρησιμοποίησαν αυτήν την συζήτηση για να αναθεωρήσουν τα κείμενά τους; Ενώ σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν μεταξύ των πρώτων και δεύτερων κειμένων των παιδιών όσον αφορά τις αναθεωρήσεις που τα παιδιά εισήγαγαν στα δεύτερα κείμενά τους σε επίπεδο περιεχομένου (content) αλλά και υπερδομής (formal schemata), ωστόσο τα θέματα που η συζήτηση δεν πέτυχε να αναδείξει- κυρίως για το κειμενικό είδος- έγιναν εμφανή και στα κείμενα. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι συνεδρίες για το γραπτό λόγο αποτελούν ένα σημαντικό γεγονός γραμματισμού για τη διαμόρφωση του γραπτού λόγου των μαθητών/τριών και κάνει εισηγήσεις σχετικά με τη γνώση που οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν ώστε να μπορούν να βοηθούν τους/τις μαθητές/τριές τους αποτελεσματικά στη διαδικασία συνοικοδόμησης νοήματος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Writing conferences
Διακειμενικότητα
Κειμενικό είδος
Scaffolding
Intertextuality
Literacy events
Υποβοηθητικός ιστός
Αναθεωρήσεις
Συνεδρίες για το γραπτό λόγο
Γεγονός γραμματισμού
Genre
Revisions

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.