δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η προσημείωση υποθήκης
Mortgage attachment

Σωτηρίου, Δέσποινα Γεωργίου

Η προσημείωση υποθήκης συμπεριλαμβάνεται στα εμπράγματα δικαιώματα που έχουν σκοπό τους την εξασφάλιση των οικονομικών αξιώσεων ενός προσώπου έναντι κάποιου άλλου. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την έννοια και λειτουργία της προσημείωσης υποθήκης, τους όρους νόμιμης εγγραφής της, το περιεχόμενο και την ένταση στην οποία καταλαμβάνει την περιουσία του οφειλέτη, τη σχέση της με τα υπόλοιπα εμπράγματα δικαιώματα και η θέση της στην αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.
The mortgage attachment included among the property rights which tend to guarantee a person's financial claims against someone else. The present text deals with the meaning and the function of the mortgage attachment, the conditions of its legal registration, the content and the extend in which the mortgage attachment covers the debtor's property, the relation of the mortgage attachment with the rest of the property rights and it's status during the enfaced role of the debtor's property.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λειτουργία της προσημείωσης
Financial claim
Enforced sale
Εξασφάλιση
Registration of a mortagage attachment
Εγγραφή προσημείωσης
Guarantee
Function of the mortgage attachment
Εμπράγματο δίκαιο
Property right
Οικονομική αξίωση
Αναγκαστική εκτέλεση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.