δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κλιματικές μεταβολές στην περιοχή της Ευρώπης
Climate change in Europe

Τσιφτσόγλου, Χρήστος Κων/νου

According to the existing bibliography, the climate of Earth is being altered and henceforth the overheat of our planet is acknowledgeable and confirmed in a lot of regions. This phenomenon has been caused not only by the increase of greenhouse gases due to human intervention, but also by the development and the change of natural factors of climate change. The basic goal of this work is to examine the climatic tendencies of meteorology and the variability of climate in Greece and in Europe during the period 1958 to 2001, and at the same time during the two sub-periods: 1958-1979 and 1980-2001. We have specifically examined the effect of natural factors of change such as the solar activity and the North Atlantic Oscillation (NAO), using ERA-40 observation data analysis by the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Finally, we have concluded that there are tendencies of an increase in temperature in a large part of Europe, which is owned to the large effect of NAO, while the effect of the solar activity is not so much intense. However, more research is needed in this particular field.
Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία το κλίμα της Γης μεταβάλλεται και πλέον η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι αισθητή και επιβεβαιωμένη σε πολλές περιοχές. Οι αιτίες του φαινόμενου είναι πολλές, αφενός η ανθρωπογενής παρέμβαση μέσω της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου, και αφετέρου η εξέλιξη και η αλλαγή των φυσικών παραγόντων μεταβολής του κλίματος.Στην παρούσα εργασία σκοπό είχαμε να εξετάσουμε τις κλιματικές τάσεις μετεωρολογίας και τη μεταβλητότητα του κλίματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κατά την περίοδο 1958-2001, αλλά και κατά τις δύο υποπεριόδους 1958-1979 και 1980-2001. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η επίδραση φυσικών παραγόντων μεταβολής, όπως η ηλιακή δραστηριότητα και η ταλάντωση του βόρειου Ατλαντικού (North Atlantic Oscillation (NAO)), χρησιμοποιώντας δεδομένα των αναλύσεων παρατήρησης ERA-40 του European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Αυτό που τελικά διαπιστώσαμε είναι τάσεις θέρμανσης σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, που οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην επίδραση της ΝΑΟ, ενώ τα αποτελέσματα της επίδρασης της ηλιακής δραστηριότητας δεν είναι τόσο έντονα και χρειάζεται περισσότερη έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κλιματικές μεταβολές
Θέρμανση ψύξη
Climate change
Temperature
Τάσεις
Europe
Ευρώπη
Trends

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.