Η επίδραση της άσκησης και της αισθητικής παρέμβασης στην αυτοεκτίμηση και την ικανοποίηση σώματος γυναικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The influence of exercise and aesthetic interference on self-esteem and feminine body satisfaction
Η επίδραση της άσκησης και της αισθητικής παρέμβασης στην αυτοεκτίμηση και την ικανοποίηση σώματος γυναικών

Μεγακλή, Θεογνωσία Κωνσταντίνου

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μελέτη των επιδράσεων της άσκησης και της αισθητικής παρέμβασης και του συνδυασμού τους σε μια σειρά γνωστικών μεταβλητών:σωματική κάθεξη, γενική αυτοεκτίμηση, αντίληψη αθλητικής ικανότητας, φυσικής κατάστασης, ελκυστικότητας σώματος, σωματικής δύναμης και φυσικής αυτοεκτίμησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 80 γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών [Μ.Ο.=23.61] έτη, κατανεμημένες σε 4 ομάδες των 20 ατόμων η καθεμιά: α] η ομάδα ελέγχου που δεν έκανε καμία παρέμβαση, β] η πρώτη πειραματική ομάδα που ασκήθηκε, γ] η δεύτερη πειραματική που δέχτηκε μακιγιάζ προσώπου και δ] η τρίτη πειραματική που έκανε άσκηση και μακιγιάζ. Πραγματοποιήθηκαν 3 μετρήσεις: πριν την παρέμβαση, μετά το τέλος της και τρεις μήνες μετά για τον έλεγχο διατήρησης των αποτελεσμάτων. Όλες οι κλίμακες είχαν υψηλό βαθμό εσωτερικής συνοχής (α>.66). Από την ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις φάνηκε ότι δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους των ομάδων αξιολογημένων στις 3 χρονικές στιγμές.
The purpose of the present study was to examine the influences of physical exercise, aesthetic interference and their combination on a series of dependent variables: body cathexis, general self-esteem, perceived sport competence, physical condition, body attractiveness, physical strength and physical self-worth. Eighth (80) women aged 18-35 (average = 23.61 years old) classified in 4 groups of 20 (twenty) individuals each participated in the research: a] the control target group who accepted no interference, b] the first sample group who physically exercised, c] the second sample group who underwent facial make-up and d] the third sample group who underwent physical exercise and make-up. Three (3) estimations took place: one prior to the interference, one after its completion and the final three months later for the checking of the maintenance of the results. The internal consistency of subscales was at an acceptable level (a > .66). The results deriving from the analysis of repeated measurements showed that there weren't differences among the averages of the groups evaluated at the three time moments.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Physical exercise
Φυσική άσκηση
Ικανοποίηση σώματος
Φυσική Αυτοαντίληψη
Μακιγιάζ
Make up
Self esteem
Self perception
Γενική αυτοεκτίμηση
Body satisfaction

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.