Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί μεταγωγής μέσω των συζευγμένων με G πρωτεϊνες υποδοχέων στην καρδιά αρουραίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί μεταγωγής μέσω των συζευγμένων με G πρωτεϊνες υποδοχέων στην καρδιά αρουραίου

Μάρκου, Θωμαϊς Ε.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των σηματοδοτικών οδών που οδηγούν στην ενεργοποίηση των MARKs(Mitogen activated protein kinases) από τους αγωνιστές των συζευγμένων με G πρωτεϊνες υποδοχέων στα καρδιακά μυοκύτταρα ενήλικου αρουραίου. Διαπιστώθηκε ότι η φαινυλεφρίνη και η ευδοθηλίκη επάγουν την ενργοποίηση των ERK1/2 και p38 MAPK, ενώ δεν αυξάνουν σημαντικά τη φωσφορυλίωση των JNK1/2. H MSK1(Mitogen and stress activated kinase 1) είναι μια κινάση που αναγνωρίστηκε πρόσφατα σε διάφορους κυτταρικούς τύπους και θεωρείται ότι είναι υπόστρωμα των MAPKs. Στα πλαίσια της παρούσης μελέτης αποδείχτηκε ότι η MSK1 εκφράζεται στα καρδιακά μυοκύτταρα και ενεργοποιείται από τη φαινυλεφρίνη και την ενδοθηλίνη, γεγονός που προυποθέτει τη συντονισμένη δράση των ERK1/2 και p38. H MSK1 θεωρείται ότι συμμετέχει στη ρύθμιση της μεταγγραφής και ένα πιθανό υπόστρωμα της είναι ο μεταγραφικός παράγοντας GREB. Στο συγκεκριμένο πειραματικό μοντέλο, η φαινυλεφρίνη επαγει τη φωσφορυλίωση του CREB με τη διαμεσολάβηση των α1-και β-αδρενεργικών υποδοχέων, οι οποίοι ενεργοποιούν τις οδούς MAPKs/MSK1 και cAMP/PKA αντίστοιχα. Επιπλέον, η διέγερση των πουρινεργικών υποδοχέων κινητοποιεί τις οδούς των MAPKs και την MSK1, γεγονός που σχετίζεται με την ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης Α2
The purpose of this study was to investigate the pathways leading to MAPK(mitogen activated protein kinase) activation in response to GPCR(G-protein coupled receptors) agonists in adult rat ventricular myocytes. Phenylephrine and endothelin-1 induced activation of ERK1/2 and p38MAPK whereas JNK1/2 was modest under these conditions. MSK1(mitogen and stress activated kinase 1) is a new MAPK target protein that is present in various cell types. We demonstrate that MSK1 is present in adult rat cardiomyocytes and it is activated in response to phenylephrine and endothelin-1. MSK1 activation requires the simultaneous activation of both p38 MAPK and ERK1/2 pathways. Furthermore, we provide the first evidence that phenylephrine promotes phosphorylation of the trancription factor GREB by activation of MARKs/MSK1 and CAMP/PKA signaling pathways downstream of a1-and b-adrenergie receptors. In additional experiments purinergic stimulation induced phosphorylation of MAPKs and MSK1 pathways with PLA2(phospholipase A2) being a possible downstream target

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Κινάσες
Υποδοχείς συζευγμένοι με G πρωτεϊνες
Kinase
G πρωτεϊνες, Φυσιολογική επίδραση
Αρουραίοι, Καρδιαγγειακό σύστημα
G protein coupled receptors
G proteins, Receptors
G πρωτεϊνες, Υποδοχείς
G proteins, Physiological effect
Rats, Cardiovascular system

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2003
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.