Αλληλεπίδραση της σταθερότητας συσσωματωμάτων και διαμεριζόμενης αργίλου σε έδάφη με διαφορετική διαχείριση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Interaction of aggregate stability and water dispersible clay in soil with different management
Αλληλεπίδραση της σταθερότητας συσσωματωμάτων και διαμεριζόμενης αργίλου σε έδάφη με διαφορετική διαχείριση

Κότηλης, Χρήστος Θωμά

Ο σχηματισμός των συσσωματωμάτων είναι η διαδικασία με την οποίατεμαχίδια διαφόρων μεγεθών συνδέονται και συγκρατούνται με τηνμεσολάβηση οργανικών και ανόργανων συστατικών. Η σταθερότητα τωνσυσσωματωμάτων εξαρτάται από ιδιότητες του εδάφους και από παράγοντεςδιαχείρισης του εδάφους. Η σταθερότητα αξιολογείται με δύο μεθόδους: τηναντοχή στην διαβροχή των συσσωματωμάτων η οποία αναφέρεται σταμακρο-συσσωματώματα και την διαμεριζόμενη με νερό άργιλο η οποίααναφέρεται στα μικρο-συσσωματώματα, όσο και στα μακρο-συσσωματώματα.Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η προέλευση της διαμεριζόμενηςμε νερό αργίλου, δηλαδή ποιό κλάσμα μεγέθους συσσωματωμάτων είναιλιγότερο σταθερό χρησιμοποιώντας την διαμεριζόμενη με νερό άργιλο σανκριτήριο σταθερότητας και επίσης να διερευνηθεί ποιός ο ρόλος της οργανικήςουσίας και των οξειδίων σιδήρου. Συμπερασματικά η άργιλος, η οργανικήουσία και τα οξείδια σιδήρου και αργιλίου είναι οι παράγοντεςσυσσωματωμάτωσης, επιβεβαιώθηκε η αρνητική επίδραση της ασβέστωσηςκαθώς αυξήθηκε η διαμεριζόμενη άργιλος, η θετική επίδραση της οργανικήςουσίας και διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος της διαμεριζόμενης αργίλουπροέρχεται από τα μακρο-συσσωματώματα.
Soil aggregation is the process by which aggregates of different sizes arejoined and held together by different organic and inorganic materials. Thereare several models of aggregation. Aggregate stability is affected by soilprimary characteristics and by the management factors. There are twomethods of measuring aggregate stability: the method which analyze thebreakdown of aggregates due to the wetting action which refers to macroaggregateand the method which measures the water dispersible clay, whichrefers to both micro-aggregates and macro-aggregates. The purpose of thispaper is to examine, which aggregate class is less stable using waterdispersible clay as criterion and also examine which is the role of organicmatter and Fe and Al oxides. In conclusion clay, organic matter and Fe and Aloxides are the aggregation factors, the negative effect of liming was confirmedwhile the water dispersible clay was increased, the positive effect of organicsubstance and it was found that the bigger part of dispersible clay isoriginates from macro-aggregates.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαμεριζόμενη άργιλος σε νερό
Μικρο-συσσωματώματα
Water dispersible clay
Micro-aggregate
Συσσωματώματα
Μακροσυσσωματώματα
Aggregate stability
Σταθερότητα συσσωματωμάτων
Macro-aggregate

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.