Προσδιορισμός αυξητικών παραγόντων στο υαλοειδές και στον ορό ασθενών με απλή και παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Evaluation of growth factors in vitreous and in serum in patients with non-proliferative and with proliferative diabetic retinopathy
Προσδιορισμός αυξητικών παραγόντων στο υαλοειδές και στον ορό ασθενών με απλή και παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Πραϊδου, Αννα Δ.

Purpose: To measure the vitreous and serum levels of VEGF and PDGF isoforms (PDGF-AA, -AB, -BB) in PDR and NPDR patients and to investigate possible correlations between vitreous and/or serum levels of growth factors with parameters associated with PDR, or NPDR. Design: Case-controlled studyParticipants: Thirty-one patients with PDR, fifteen patients with NPDR and fifteen non-diabetic patients (control group) were included in the study.Methods: Vitreous and serum samples were obtained during vitrectomy. PDGF-AA, -AB and -BB, as well as VEGF, were measured by enzyme-linked immunosorbent assay. Results: VEGF and all PDGF isoforms in vitreous were significantlyincreased in the PDR group, as compared to controls. Only VEGF in the vitreous correlated significantly to the activity of PDR. VEGF, PDGF-AA and -BB in vitreous correlated significantly to the severity of PDR. The levels of VEGF, PDGF-AB and -BB decreased significantly as the extent of PRP increased. Only VEGF vitreous levels correlated significantly to FNVD/E, but there were no correlation between VEGF and/or PDGF isoforms vitreous levels and VH, TRD, PVD or HbA1C. There was no correlation between vitreous and serum levels of VEGF or PDGF isoforms in patients with PDR. Finally, there was significant correlation between the levels VEGF or PDGF isoforms in vitreous when compared in pairs. VEGF, PDGF-AA and -AB in vitreous was significantly higher in NPDR patients with CSME as compared to controls, while the concentration of PDGF-BB in vitreous was significantly lower in NPDR group with CSME than that in controls. VEGF and PDGF-AA vitreous levels correlated significantly to the severity of NPDR. There was no correlation between vitreous levels of VEGF or PDGF isoforms and extent of PRP, or HbA1C levels in serum. There was nocorrelation between vitreous and serum levels of VEGF or PDGF isoforms in patients with NPDR. Only vitreous concentrations of PDGF-AB correlated significantly to vitreous concentrations of PDGF-BB in NPDR group. The levels of VEGF, PDGF-AA, -AB and -BB in vitreous were significantly increased in the PDR group as compared to the NPDR group with CSME. There were no differencesin levels of growth factors in serum between the three groups of patients. Conclusions: It appears that in addition to VEGF, PDGF-AA, -AB and -BB in the vitreous are also correlated with DR
Σκοπός: Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης στο υαλοειδές και στον ορό και διερευνήθηκαν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ: της συγκέντρωσης στο υαλοειδές του VEGF και κάθε ενός από τα PDGF ισομερή, της συγκέντρωσης στο υαλοειδές και στονορό του VEGF και των PDGF ισομερών και της συγκέντρωσης του VEGF και των PDGF ισομερών με ποικίλες άλλες κλινικές παραμέτρους. Στη μελέτη αυτή αποδείχθηκε ότι, εκτός από τον VEGF, τα PDGF ισομερή συσχετίζονται, επίσης, με την παθοφυσιολογία της ΔΑ και ότι η συγκέντρωση αυτών στο υαλοειδές, διαφορετικά για το κάθε ισομερές, συσχετίζεται με ποικίλες κλινικές παραμέτρους τηςΔΑ. Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι η συγκέντρωση του VEGF, του PDGF-AA, του PDGF-AB και του PDGF- BB στο υαλοειδές ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα με ΠΔΑ συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου των μη-διαβητικών ασθενών. Δεν βρέθηκαν διαφορές στη συγκέντρωση των αυξητικών παραγόντων στον ορό μεταξύ της ομάδας με ΠΔΑ και της ομάδας ελέγχου. Ακόμη, βρέθηκε ότι μόνο η συγκέντρωση του VEGF στο υαλοειδές συσχετίζεται σημαντικά με την ενεργότητα της ΠΔΑ, ενώ η συγκέντρωση του VEGF, του PDGF-AA και του PDGF-BB στο υαλοειδές συσχετίζεται σημαντικά με τη σοβαρότητα της ΠΔΑ. Ακόμη, βρέθηκε ότι η συγκέντρωση του VEGF, του PDGFAB και του PDGF- BB στο υαλοειδές μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται η έκταση της ΠΑΦ, που προηγείται της υαλοειδεκτομής. Μόνο η συγκέντρωση του VEGF στο υαλοειδές συσχετίζεται σημαντικά με την ύπαρξη ΙΝΔ/Α, ενώ δε βρέθηκαν συσχετίσεις μεταξύ της συγκέντρωσης των αυξητικών παραγόντων στο υαλοειδέςή στον ορό και της ύπαρξης ΕΑ, ΕΑΑ, ΟΑΥ ή της συγκέντρωσης της HbA1C στον ορό.Ακόμη, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης των αυξητικών παραγόντων στο υαλοειδές και στον ορό, ενώ βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης του VEGF στο υαλοειδές και όλων των PDGF ισομερών, όπως, επίσης, και μεταξύ της συγκέντρωσης των ισομερών του PDGF στο υαλοειδές ανά ζεύγη(PDGF-AA και PDGF-AB, PDGF-AA και PDGF-BB, PDGF-AB και PDGF-BB) στους ασθενείς με Π.Δ.Α. Η συγκέντρωση του VEGF, του PDGF-AA, και του PDGFAB στο υαλοειδές βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα με ΜΠΔΑ και με ΚΣΟΩ συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, ενώ η συγκέντρωση του PDGF-BB στο υαλοειδές βρέθηκε σημαντικάχαμηλότερη στην ομάδα με ΜΠΔΑ συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Δεν βρέθηκαν διαφορές στη συγκέντρωση των αυξητικών παραγόντων στον ορό μεταξύ της ομάδας με ΜΠΔΑ και της ομάδας ελέγχου. Η συγκέντρωση του VEGF και του PDGF-AA στο υαλοειδές βρέθηκε ότι συσχετίζεται σημαντικά με τη σοβαρότητα της ΜΠΔΑ.Δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης των αυξητικών παραγόντων στο υαλοειδές και της έκτασης της ΠΑΦ, που προηγείται της υαλοειδεκτομής ή της συγκέντρωσης της HbA1C στον ορό. Δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης των αυξητικών παραγόντων στο υαλοειδές και στον ορό, ενώ βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μόνο μεταξύ της συγκέντρωσης του PDGF-AB και του PDGF-BB στο υαλοειδές σε Μ.Π.Δ.Α. Η συγκέντρωση του VEGF, του PDGF-AA, του PDGF -ΑΒκαι του PDGF-ΒΒ στο υαλοειδές βρέθηκε σημαντικά αυξημένη στην ομάδα της Π.Δ.Α. συγκριτικά με την ομάδα της ΜΠΔΑ. Δεν βρέθηκαν διαφορές στη συγκέντρωση των αυξητικών παραγόντων στον ορό μεταξύ της ομάδας με Π.Δ.Α. και της ομάδας με Μ.Π.Δ.Α.. Καταλήγωντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποδεικνύεται ότι, εκτός από την ενδοϋαλοειδική συγκέντρωση του VEGF, η συγκέντρωση των PDGF ισομερών στο υαλοειδές, επίσης συσχετίζεται με την παθοφυσιολογία της ΔΑ, αποκαλύπτοντας και επιβεβαιώνοντας την πολυπλοκότητα τουπαθογενετικού υποστρώματος της ΔΑ

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Diabetic retinopathy
Διαβητικό οίδημα ώχρας
Retinal photocoagulation
Αμφιβληστροειδική φωτοπηξία
Vitreous hemorphage
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας
Diabetic macolar edema
Vascular endothelial growth factor
Platelet derived growth factor
Αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας
Ενδοϋαλοειδική αιμορραγία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.