δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Υποστήριξη τηλεκπαίδευσης με χρήση eportfolio
Supporting teleteaching using an portofolio

Παπαχαραλάμπους, Παναγιώτης Αθανασίου

The use of ePortfolios in distributed learning in compulsory and higher education has increased rapidly over the last years. The worldwide emergence of the ePortfolio is transforming our current views on learning technologies. For the first time in the relatively short history of learning technologies we are seeing the rise of a new generation of tools dedicated to managing, valuing and celebrating the achievements of the individual, from nursery school to lifelong and life wide learning. A technology providing a key link for individual, organisational as well as community learning (Europortfolio, 2007).Their growth over the last few years has been fuelled by the growing availability of commercial and open source ePortfolio tools in the form of database-driven, Web applications. Currently available systems, store ePortfolios in formats that do not reflect accepted open standards, and have no facilities for importing and exporting ePortfolio information conformant with accepted standards. This makes it difficult or impossible to move ePortfolios intact between systems.However, ePortfolios need to be portable to ensure the educational continuity between programs within an educational institution that use ePortfolios, the integration of evidence about learning over time, and the smooth transfer of verifiable information about learning and evaluation between institutions and levels of education. From an individual perspective, information about and artifacts of a person's performance and achievement, as recorded in an ePortfolio, need to operate across institutions throughout their lifetime (IMS ePortfolio, 2005).The main goal of this thesis is to support teleteaching using an ePortfolio. Specifically, it is a study about the meaning of an ePortfolio, his pedagogical value and how an ePortfolio application may enable managing information about a learner’s courses and certificates for supporting teleteaching.Such an application should enable the cohesive presentation of a learner’s work during the courses he has attended or still attends, as well as his voluntary work besides courses. A learner should be able to add his personal information, external bookmarks, as well different notes. Moreover, the learner may reflect upon and comments on every artifact assembled on his ePortfolio. Other users may take same actions, as long as access is granted by the owner of the ePortfolio.A teacher should be able, given the permission, to review a learner’s progress concerning the courses his offers or even other courses the learner attends. In addition, the teacher may reflect and comment on learner’s work, notes, and external bookmarks.Moreover, a study concerning specifications and standards supporting ePortfolio applications is carried out, to ascertain if a personal learner’s ePortfolio can be exported and afterwards imported to other systems or teleteaching platforms, to support interoperability and sharing learning content.In the end, a guide for creating an ePortfolio is presented and possible scenarios using an ePortfolio are being presented aiming to support teleteaching.The study about ePortfolios was build according to the following stages Each stage considers goals and conclusions and this is how the chapters of this thesis are organized.Stage 1: The goal of this stage was to define the meaning of an ePortfolio and to study his pedagogical value and use. Also, to find out what components can be include to an ePortfolio, what benefits an ePortfolio may offer and how it can support teleteaching.The outcome of this stage was that an ePortfolio can provide the opportunity to support a person’s capabilities to collect, organize, interpret and reflect upon his learning and his practices. Moreover, it can serve as a tool for learning management and it can be used from institutions supporting significantly teleteaching.7 Stage 2: The goal of this stage was to study the process of ePortfolio creation, as well as the technology being used to develop an ePortfolio application. Also, to probe the specifications and possible standards supporting ePortfolio applications.It was found out that the fives stages model of ePortfolio development by George Siemens (Siemens, 2004) and the classification into categories by the innovative project MOSEP (MOSEP, 2007), helps to determine the most appropriate ePortfolio tool. It was concluded that open source systems are proposed and used widely in education, while the can integrate ePortfolio tools. Lastly, it was concluded that it is necessary to apply standards to an ePortfolio to ensure interoperability between different systems, as well as lifelong learning, although certain defined standards does not yet exist. However, it seems that the specifications proposed by IMS Global Learning Consortium (IMS, 2007) lead to this direction. Stage 3: This stage describes Exabis ePortfolio (Exabis ePortfolio, 2007). It is a block, which integrates easily with teleteaching platform Moodle and allows ePortfolio management. This selection was made since Moodle is an open source learning management system already being used by Informatics Department of Aristotle University. Moreover, Exabis ePortfolio enables the export of ePortfolio accordingly to SCORM standard and seems to comply with the IMS Global Learning Consortium Specifications for ePortfolios (IMS ePortfolio, 2005). Stage 4: The goal of this last stage is to present a guide for creating an ePortfolio. Basic step is to determine the purpose the ePortfolio needs to serve. Afterwards the structural elements constructing an ePortfolio are being described. Finally, possible scenarios using an ePortfolio are being presented aiming to support teleteaching and promoting social constructivism.
Η χρήση των ePortfolio στην κατανεμημένη μάθηση, τόσο στην υποχρεωτική, όσο και στην ανώτερη εκπαίδευση έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η παγκόσμια ανάδειξή τους μετασχηματίζει τις τρέχουσες απόψεις για τις τεχνολογίες μάθησης. Για πρώτη φορά, στη σχετικά μικρή ιστορία των τεχνολογιών μάθησης, βλέπουμε την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς εργαλείων, που προορίζονται για τη διαχείριση, την αξιολόγηση και την επιβράβευση των επιτευγμάτων του ατόμου, από το νηπιαγωγείο μέχρι τη δια βίου μάθηση. Γίνεται λόγος για μια τεχνολογία που παρέχει μια ιδιαίτερα σημαντική σύνδεση της ατομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής μάθησης (Europortfolio, 2007).Η ανάπτυξή τους τροφοδοτήθηκε τα τελευταία χρόνια από την αυξανόμενη διαθεσιμότητα εμπορικών και ανοικτού κώδικα ePortfolio εργαλείων με τη μορφή εφαρμογών παγκόσμιου ιστού που υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων. Τα περισσότερα διαθέσιμα συστήματα αποθηκεύουν τα ePortfolios σε μορφές, που δεν απεικονίζουν αποδεκτά ανοικτά πρότυπα και δεν περιέχουν διαδικασίες για την εισαγωγή και την εξαγωγή των πληροφοριών των ePortfolio σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα. Αυτό κάνει δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μεταφερθούν αυτούσια ePortfolios μεταξύ συστημάτων.Ωστόσο, τα ePortfolios πρέπει να είναι μεταφέρσιμα, ώστε να διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ προγραμμάτων σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, που χρησιμοποιεί ePortfolios, να επιτρέπουν την ενσωμάτωση αποδείξεων όσον αφορά στη μάθηση σε βάθος χρόνου και τέλος να επιτρέπουν την ομαλή μεταφορά αξιόπιστων πληροφοριών σχετικές με την εκπαίδευση και την αξιολόγηση μεταξύ των ιδρυμάτων. Από την πλευρά του ατόμου, οι πληροφορίες για την απόδοση και τα επιτεύγματα του, καθώς και για τα αντικείμενα-τεχνουργήματα, που καταγράφονται σε ένα ePortfolio, πρέπει να είναι ορατές μεταξύ των ιδρυμάτων σε όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου (IMS ePortfolio, 2005).Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης με τη χρήση ePortfolio. Συγκεκριμένα θα μελετηθεί η έννοια του ePortfolio και η παιδαγωγική του αξία και πως μια εφαρμογή ePortfolio επιτρέπει τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τα μαθήματα και τους τίτλους σπουδών ενός μαθητή, ώστε να υποστηριχθεί η τηλεκπαίδευση.Μια τέτοια εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει τη συνεκτική παρουσίαση όλων των εργασιών ενός μαθητή τόσο στα διάφορα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ή παρακολουθεί, όσο και εργασιών που έχει κάνει προαιρετικά εκτός μαθημάτων. Πέρα από τις εργασίες πρέπει ο μαθητής να μπορεί να προσθέτει προσωπικές του πληροφορίες, εξωτερικούς συνδέσμους, καθώς και διάφορες σημειώσεις. Για κάθε αντικείμενο-τεχνούργημα, που καταχωρεί στο ePortfolio του, να υπάρχει δυνατότητα άσκησης κριτικής και προσθήκης σχολίων τόσο από τον ίδιο το μαθητή, όσο και από άλλους ανάλογα με τις δυνατότητες πρόσβασης που καθορίζει ο μαθητής.Από την πλευρά του ο καθηγητής να μπορεί, εφόσον το επιτρέπει ο μαθητής, να επισκοπεί την πρόοδο του μαθητή στα πλαίσια της δικής του ενότητας μαθημάτων, είτε και σε άλλα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο μαθητής. Να μπορεί να ασκεί κριτική και σχολιασμό στις εργασίες, στις σημειώσεις, καθώς και τους εξωτερικούς συνδέσμους, που έχει προσθέσει ο μαθητής.Επίσης, θα ερευνηθεί αν υπάρχουν προδιαγραφές και πρότυπα που υποστηρίζουν τέτοιες εφαρμογές, ώστε το προσωπικό ePortfolio του κάθε μαθητή να μπορεί να εξαχθεί και να μπορεί μετέπειτα να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα συστήματα ή πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας έτσι τη διαλειτουργικότητα και τη διαμοίραση του μαθησιακού υλικού.Τέλος, προτείνεται ένας οδηγός δημιουργίας ενός ePortfolio και παρουσιάζονται ενδεικτικά σενάρια χρήσης ενός ePortfolio με στόχο να υποστηριχθεί η τηλεκπαίδευση.Η μελέτη για τα ePortfolios δομήθηκε πάνω σε μια ακολουθία σταδίων, ο στόχος και τα συμπεράσματα των οποίων περιγράφονται παρακάτω. Ανάλογη των σταδίων αυτών είναι και η δομή της διπλωματικής εργασίας.Στάδιο 1: Στόχος του συγκεκριμένου σταδίου ήταν να διευκρινιστεί η έννοια του ePortfolio και να μελετηθεί η παιδαγωγική του αξία και η χρήση του. Να διαπιστωθεί τι είδους στοιχεία περιλαμβάνονται σε ένα ePortfolio, αν και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του και πως υποστηρίζεται η τηλεκπαίδευση.Το στάδιο αυτό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ePortfolio μπορεί να παρέχει στο άτομο την ευκαιρία να υποστηρίξει τις δυνατότητές του να συλλέγει, να οργανώνει, να ερμηνεύει και να ασκεί κριτική στη μάθηση και στις πρακτικές του. Ακόμα περισσότερο, μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη διαχείριση της γνώσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο από ακαδημαϊκά ιδρύματα υποστηρίζοντας σε σημαντικό βαθμό την τηλεκπαίδευση. Στάδιο 2: Το στάδιο αυτό είχε ως στόχο να μελετηθεί η διαδικασία ανάπτυξης ενός ePortfolio, καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας ePortfolio εφαρμογής. Επίσης, να διερευνηθούν προδιαγραφές και πιθανά πρότυπα που υποστηρίζουν εφαρμογές ePortfolio.Από τη μελέτη προέκυψε ότι το μοντέλο ανάπτυξης των πέντε επιπέδων του George Siemens (Siemens, 2004) βοηθάει στην επιλογή του κατάλληλου ePortfolio εργαλείου, όπως και η κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με το πιλοτικό project MOSEP (MOSEP, 2007). Διαπιστώθηκε πως τα συστήματα ανοικτού κώδικα προτείνονται και χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα μπορούν να ενσωματώσουν ePortfolio εργαλεία. Τέλος, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη εφαρμογής προτύπων στο ePortfolio για να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα τους ανάμεσα στα ποικίλα συστήματα, καθώς και η δια βίου χρήση τους, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν σαφώς καθορισμένα πρότυπα. Φαίνεται, ωστόσο, πως οι προδιαγραφές που προτείνονται από τον οργανισμό IMS Global Learning Consortium (IMS, 2007) οδηγούν στην κατεύθυνση αυτή.Στάδιο 3. Σε αυτό το στάδιο περιγράφεται το Exabis ePortfolio (Exabis ePortfolio, 2007). Πρόκειται για ένα block που ενσωματώνεται εύκολα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle και επιτρέπει τη διαχείριση ενός ePortfolio. Η επιλογή του έγινε βάση του γεγονότος ότι το Moodle είναι ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης μάθησης και χρησιμοποιείτε ήδη ως πύλη ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, το Exabis ePortfolio δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής του ePortfolio σύμφωνα με το πρότυπο SCORM, και δείχνει να ακολουθεί τις προδιαγραφές του οργανισμού IMS Global Learning Consortium (IMS ePortfolio, 2005) για τα ePortfolios. Στάδιο 4: Το τελευταίο στάδιο έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα οδηγό δημιουργίας ενός ePortfolio. Βασικό βήμα είναι ο καθορισμός του στόχου που θέλουμε το ePortfolio να εξυπηρετήσει. Στη συνέχεια περιγράφονται τα δομικά στοιχεία που μπορούν να το αποτελέσουν. Τέλος, παρουσιάζονται πιθανά σενάρια χρήσης ενός ePortfolio με στόχο να υποστηριχθεί η τηλεκπαίδευση προάγοντας τον κοινωνικό εποικοδομισμό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προδιαγραφές IMS
Sharing
Κριτική
Lifelong learning
Reflection
Δια βίου μάθηση
Διαμοίραση
ePortofolio
Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο
Teleteaching
IMS Specifications

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.