Τεχνολογίες πλέγματος στην Βιοϊατρική: ανάπτυξη διεπαφών για φιλικότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πλέγματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Grid computing in biomedicine: elser friendly interface for grid services
Τεχνολογίες πλέγματος στην Βιοϊατρική: ανάπτυξη διεπαφών για φιλικότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πλέγματος

Βεγουδάκης, Κωνσταντίνος Ιωσήφ

Η αλματώδης ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης δημιούργησε την ανάγκη για επεξεργασία όλο και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, που παράγονται από τα πειράματα των διάφορων επιστημονικών τομέων. Η πρόσβαση στο πλέγμα υπόσχεται να λύσει τα υπολογιστικά και αποθηκευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων τους. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη των τεχνολογιών πλέγματος (Grid) και η εφαρμογή αυτών στη Βιοϊατρική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη φιλικών διεπαφών προς το χρήστη. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκαν οι υπάρχουσες διεπαφές και οι δυνατότητες που προσφέρουν. Έπειτα υλοποιήθηκε μία πρότυπη διεπαφή, χρησιμοποιώντας ως σενάρια δοκιμής (test case) μερικές υπάρχουσες «συμβατικές» βιοϊατρικές εφαρμογές, που είναι χρονοβόρες υπολογιστικά. Η εκτέλεση τους πραγματοποιήθηκε (με τις απαραίτητες τροποποιήσεις) σε υποδομές πλέγματος, χρησιμοποιώντας την πρότυπη διεπαφή χρήστη.
Nowadays, there is a growing need especially from biomedical applications, for high computing power and large storage facility systems. Grid is expected to solve all the relevant computational and storage problems that scientists have difficulty in facing. A lot of work is done in the area of Interface. Accessing grid power in a simple way is the number one topic in the scientific community. The purpose of this work was to study the Grid technology and the implementation of this technology in biomedical applications. Great attention was given to the planning and development of user friendly Interfaces. Test cases were used to test the interface, by executing exhaustive computational biomedical applications. Before the execution of the biomedical applications, the appropriate modifications and configurations were applied in order to run on the Grid, with the help of the user friendly interface.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βιοϊατρική
Διεπαφές
Grid computing
Grid services
Πλέγμα
CE, SE, Ui, WMS
Φιλικότερη πρόσβαση
Υπηρεσίες πλέγματος
Bioinformatics
Interface

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Πληροφορική

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.