see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Εσωτερικός έλεγχος σε επιχειρήσεις
Internal auditing in enterprises

Αϊβαζίδου, Παναγιώτα Αντωνίου

Η αναγκαιότητα του ελέγχου οποιασδήποτε οικονομικής διαχείρισης ξένης περιουσίαςπηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Τα λάθη είναι έμφυτα στον άνθρωπο. Ο άνθρωποςγεννιέται μαζί με τις ατέλειες και τις αδυναμίες του, με τις οποίες ζει και τελειώνει τη ζωή του.Βέβαια, η εξέλιξη της επιστήμης και του πολιτισμού και γενικότερα οι κοινωνικές και οικονομικέςσυνθήκες διαβίωσης, επηρεάζουν μέχρι κάποιο βαθμό, θετικά ή αρνητικά, τις αδυναμίες αυτές,ωστόσο ˙ ποτέ δεν τις εξαφανίζουν, γιατί αυτές είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου.Συνεπώς, η μοναδική λύση που απομένει είναι η καταπολέμηση αυτών των λαθών μέσω τηςοργάνωσης, σε κάθε οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας, ουσιαστικού και ανεξάρτητουεξωτερικού ελέγχου, ο οποίος να συμπληρώνεται και με οργάνωση πλήρους συστήματος εσωτερικούελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα οποιασδήποτε οικονομικήςδιαχείρισης ξένης περιουσίας.Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται προσπάθεια παρουσίασης της αξίας καισπουδαιότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις και του μηχανισμούλειτουργίας του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το ερευνητικό μέρος της εργασίαςπεριλαμβάνει την εμπειρική μελέτη που διεξήχθη σε ελληνικές επιχειρήσεις με θέμα τη λειτουργίατου εσωτερικού ελέγχου σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς.Η διπλωματική εργασία έχει σαν κύριο θέμα τον εσωτερικό έλεγχο στις Ανώνυμες Εταιρείες(A.E.) και Τράπεζες, δεδομένου των εξελίξεων του εσωτερικού ελέγχου στις Η.Π.Α., οι οποίεςσηματοδοτούν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στηνανάλυση των Διεθνών Προτύπων επαγγελματικών πρακτικών εσωτερικού ελέγχου και στον ΚώδικαΗθικής. Περαιτέρω, αναφέρονται οι νομοθετικές εξελίξεις του εσωτερικού ελέγχου στις Η.Π.Α καιαναλύονται οι προοπτικές εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα.Η εργασία στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πρόσφατη βιβλιογραφία όπου παρατίθενταιεπίκαιρες απόψεις.
The necessity of control of any economic management of foreign assets springs from theimperfections of human nature. The human errors are innate. The person is born with theimperfections and the weaknesses, with which he/she lives and finishes his/her life. Of course, thedevelopment of science and culture and generally the social and financial living conditions, affect tosome degree, positively or negatively, these weaknesses however, they never disappear them,because these conditions are in the nature of the human being.Consequently, the fighting off these errors via the organization of essential and independentexternal control, in each economic management of foreign assets, is the unique solution, which has tobe supplemented by the settlement of a complete internal control system. The internal control is theessential supplement of any economic management of foreign fortune.In the frames of the present work, we make an effort of a presentation of the value andimportance of the internal control system in the enterprises and the mechanism of its operation asmuch on a theoretical as on a practical level. The inquiring part of the work includes the empiricalstudy which was carried out in Greek enterprises, concerning the internal control function in concreteoperational sectors.The current diplomatic work has the internal control in Body Corporates and Banks as a mainsubject, considering the developments of internal control in U.S.A., which signal chain reactionsglobally. Particular emphasis is given on the analysis of International Standards for the professionalpractice of internal auditing and on the Code of Ethics. The prospects of internal control in Greeceare further analyzed.The work is supported, as much as possible, by recent bibliography where current opinionsare mentioned.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πληροφοριακά συστήματα
Sarbanes Oxley Act (SOX)
Κώδικας ηθικής
Balanced Scorecard (BSC)
International standards
Επιμόρφωση εσωτερικών ελεγκτών
Καταπολέμηση απάτης
Outsourcing
COSO internal control framework
Μηχανισμοί
Εξελίξεις
Risk based internal auditing (RBIA)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)