δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Υπηρεσίες σημασιολογικού ιστού στις ψηφιακές βιβλιοθήκες
Semantic web services in digital libraries

Πισπιρίγγας, Λεωνίδας Κωνσταντίνου

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στα βασικά στοιχεία του Σημασιολογικού Διαδικτύου. Γίνεται μια σχετική έρευνα σχετικά με τις Ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα βήματα ανάπτυξης που έχουν σημειώσει καθώς επίσης και μια αναφορά των διάφορων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από τον κλάδο της Πληροφορικής λόγω της ανάγκης που δημιουργήθηκε από τη ραγδαία ανάπτυξη των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Περιγράφονται δύο μοντέλα κεντρικών οντολογιών (Core Ontologies) τα οποία για να δημιουργηθούν είχαν ως βάση τις ανάγκες των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα πρότυπο XSL που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά των επιστημονικών δημοσιεύσεων του τμήματος της Πληροφορικής, τα μεταδεδομένα των οποίων είναι σε μορφή RDF, στο κεντρικό Ψηφιακό Καταθετήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., όπου, για την ομαδική εισαγωγή εγγράφων, είναι απαραίτητη η μετατροπή των μεταδεδομένων στη μορφή MARCXML.
This thesis refers to the basic elements of the Semantic Web. A relevant research is made on Digital Libraries and their development as well as an indication of the various technologies developed by the IT industry due to the need that arised by the rapid development of Digital Libraries. Following two models of Core Ontologies are described based on the needs of digital libraries. An XSL Transformation standard is created for the transfer of scientific publications of the Department of Information Technology, whose metadata are in RDF form, to the Digital Repository of Aristotle's University of Thessaloniki Central Library, where, for the mass input of records it is necessary to transform metadatain the form MARCXML.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Semantic web
Core ontology
Σημασιολογικός ιστός
Κεντρική οντολογία
Ontology
Metadata
Ψηφιακές βιβλιοθήκες
Search protocols
Οντολογία
Digital libraries
Πρωτόκολλα αναζήτησης
Μεταδεδομένα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.