Οι απεικονίσεις των ατόμων με αναπηρία στην παιδική λογοτεχνία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The portrayals of people with disabilities in children's literature
Οι απεικονίσεις των ατόμων με αναπηρία στην παιδική λογοτεχνία

Κάργα, Σταυρούλα Δημητρίου

Η παρέκκλιση των ατόμων από τα κυρίαρχα κανονιστικά πρότυπα συνιστά, σύμφωνα με τον Goffman (2001), τη βασική αιτία για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση και τη συρρίκνωση της ανθρώπινης ιδιότητάς τους. Η λογοτεχνία ανέκαθεν υπήρξε ισχυρός φορέας ιδεολογικών μηνυμάτων που άλλοτε έχουν ως στόχο την εδραίωση και άλλοτε την αναθεώρηση των κυρίαρχων κοινωνικών δομών και της κατηγοριοποίησης των ατόμων ευπαθών ομάδων σε αυτές. Η ανίχνευση των στόχων αυτών σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία υπήρξε το θέμα της παρούσας έρευνας. Για το λόγο αυτό μελετήθηκαν 53 παιδικά βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων από διαφορετικές χρονικές περιόδους που έχουν ως ήρωες/ ηρωίδες άτομα με αναπηρία. Η ανάλυση περιεχομένου έδειξε πως τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν τα βιβλία που προσεγγίζουν το θέμα της αναπηρίας και πως οι προσεγγίσεις αυτές είναι περισσότερο απαλλαγμένες από απαξιωτικές απεικονίσεις. Ωστόσο, το ποσοστό των βιβλίων παραμένει μικρό σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό παιδικών βιβλίων, ενώ ταυτόχρονα μακρύς παραμένει και ο δρόμος μέχρι την πλήρη απαλλαγή των απεικονίσεων αυτών από προκαταλήψεις και στερεότυπα.
The declension of some individuals from the applied etiquettes establishes, according to Goffman, the basic reason for their social exclusion and the shrinkage of their human attribute. Fiction has always been a strong carrier of ideological messages that are aimed at the establishment of the revision of the dominant social structures and the classification of individuals from vulnerable groups in them. The detection of those targets in relation to individuals with disabilities was the topic of the present study. 53 children books from different period have been studied. Content analysis showed that recently the number of books on disability increased and that these approachments are more free of degrading portrayals. However the percentage of those books remains low whereas long remains the way till the total release of those portrayals of bias and stereotypes.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ταυτότητα της αναπηρίας
Under representation
Παιδική λογοτεχνία και αναπηρία
Disability identity
Υποπαρουσίαση
Στερεότυπα
Κοινωνικό μοντέλο
Children's fiction and disability
Social model
Stereotypes
Portrayals of disability
Απεικονίσεις της αναπηρίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.