Επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος στη δύναμη και στην ισορροπία τυφλών γυναικών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Effect of an intervening program in strength and balance of blind women
Επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος στη δύναμη και στην ισορροπία τυφλών γυναικών

Ματέρη, Δέσποινα Δημητρίου

The purpose of this study is to investigate the effects of whole-body vibration in strength and static balance of blind women. The sample of this study consisted of blind or with vision problems women (32.5+6.64 years) who were incidentally separated in two groups, either the Training Group (TG, n=8) or Control Group (CG, n=8). The TG performed 36 vibration sessions (Nemes Bosco System, 12 weeks, 3s/week). The training protocol included: 30Hz frequency, 4mm amplitude, 30sec exercise duration, 1 minute rest time. An isokinetic dynamometer was used in order to evaluate isokinetic force (Cybex Norm, NY). The participants performed 3 maximal concentric actions in angular velocities 600, 1200.s-1, 3 maximal eccentric actions in velocities 600, 1200.s-1 and 3 maximal isometric efforts for knee extensors and flexors in angles: 75° , 60° , 45°, 30°. In ankle performed 3 maximal concentric actions in angular velocities 30°, 60°, 120°/s, 3 maximal eccentric actions in velocities 30°, 60°, 120°/s and 3 maximal isometric efforts for knee extensors and flexors in angles: -15°, 0°, 15°. To evaluate static balance a specific double force platform was used, consisted of two triangural platforms and the further postural tasks were performed: a) Normal Quiet Stance, b) Sharpened or tandem Romberg Stance and c) One-Legged Stance. Peak-to-peak amplitude (CοPmax) and standard deviation (CoPsd) of Center of Pressure (CoP) oscillations along the Anterior/Posterior (A/P) and Medio/Lateral (M/L) axis were calculated from ground reaction forces (50 Hz). ANOVA was used for the statistic process of the results after repeated measurements in active time, setting the level of grandness in p<0.05. Statistical analysis revealed that the inclination that developed during concentric and eccentric actions by knee extensors and flexors after vibration training in TG, increased significantly, so the strength of plantar flexors in isometric function too. Moreover, after training TG had significantly lowered CοP and CoPsd than before training, mainly in A/P direction. In conclusion, positive effects of whole-body vibration in strength and static balance may improve the ability of blind persons in daily living and have as a result a better quality of life.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστούν οι επιπτώσεις της προπόνησης Ολόσωμης Δόνησης (ΟΔ) στη δύναμη και στη στατική ισορροπία τυφλών γυναικών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 16 τυφλές ή με προβλήματα όρασης γυναίκες (32.5+6.64 έτη) που χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, την Προπονητική Ομάδα (ΠΟ, n=8) και την Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ, n=8). Η ΠΟ πραγματοποίησε 36 συνεδρίες δόνησης (Nemes Bosco System, 12 εβδομάδες, 3 φορές/εβδομάδα). Το προπονητικό πρωτόκολλο περιελάμβανε: 30Hz συχνότητα δόνησης, 4mm εύρος ταλάντωσης, 30sec διάρκεια άσκησης, 1 λεπτό διάλειμμα. Για την αξιολόγηση της ισοκινητικής ροπής χρησιμοποιήθηκε το ισοκινητικό δυναμόμετρο Cybex Norm, NY. Οι συμμετέχουσες πραγματοποίησαν 3 μέγιστες σύγκεντρες συστολές στις γωνιακές ταχύτητες 60°, 120°•s-1, 3 μέγιστες έκκεντρες συστολές στις γωνιακές ταχύτητες 60°, 120°•s-1 και 3 μέγιστες ισομετρικές προσπάθειες για τους εκτείνοντες και τους καμπτήρες του γονάτου στις γωνίες: 75° , 60° , 45°, 30°. Στην ποδοκνημική πραγματοποίησαν 3 μέγιστες σύγκεντρες συστολές στις γωνιακές ταχύτητες 30°, 60°, 120°/s, 3 μέγιστες έκκεντρες συστολές στις γωνιακές ταχύτητες 30°, 60°, 120°/s και 3 μέγιστες ισομετρικές προσπάθειες για τους πελματιαίους και ραχιαίους καμπτήρες στις γωνίες: -15°, 0°, 15°. Για την αξιολόγηση της στατικής ισορροπίας χρησιμοποιήθηκε ειδικό διπλό δυναμοδάπεδο που αποτελούνταν από δύο τριγωνικές πλατφόρμες (2Δ-Stabilometer, Εργαστήριο Βιοκινητικής, ΑΠΘ, συχν. δειγματολ.: 50Hz) και εκτελέστηκαν οι παρακάτω δοκιμασίες: α) Όρθια στάση, β) Στάση Romberg και γ) Στάση Πελαργός. Οι παράμετροι που αξιολογήθηκαν ήταν το μέγιστο εύρος και η τυπική απόκλιση της μετατόπισης του Κέντρου Πίεσης (ΚΠ) στον προσθιοπίσθιο και οβελιαίο άξονα. Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον παράγοντα χρόνο με το επίπεδο σημαντικότητας να ορίζεται στο p<0.05. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι μετά την προπόνηση με ΟΔ στην ΠΟ, η ροπή που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια σύγκεντρων και έκκεντρων συστολών των πελματιαίων και ραχιαίων καμπτήρων της ποδοκνημικής, αυξήθηκε σημαντικά, καθώς και η δύναμη των πελματιαίων καμπτήρων κατά την ισομετρική λειτουργία. Επίσης, η ΠΟ παρουσίασε σημαντική μείωση της μέγιστης μετατόπισης και της τυπικής απόκλισης του ΚΠ κυρίως στον οβελιαίο άξονα. Συμπερασματικά, οι θετικές επιπτώσεις της προπόνησης δόνησης στη δύναμη και στη στατική ισορροπία μπορεί να σημαίνει βελτίωση της ικανότητας των τυφλών ατόμων στις καθημερινές τους δραστηριότητες και να προκύψει μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Whole body vibration
Force
Vision
Ισορροπία
Oλόσωμη δόνηση
Οραση
Τυφλές γυναίκες
Blind women
Balance
Δύναμη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)