Παιδονόμος. Η ιστορία και η εξέλιξη ενός αξιώματος στην αρχαία Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Paidonomos. History and evolution of an office in ancient Greece
Παιδονόμος. Η ιστορία και η εξέλιξη ενός αξιώματος στην αρχαία Ελλάδα

Μαραθιανού, Αθηνά Γεωργίου

The present work titled "Paidonomos. History and evolution of an office in Ancient Greece" studies the institution of paidonomos by the detailed presentation of the available literary and epigraphical evidence. Analysing these sources and considering the existent bibliography refering to education of greek cities, aims to describe the activities of paidonomos and his relationship with public education in cities where it appeared and to study some secondaries views of the office, for example the social origin of paidonomoi. As these objects show, the present work intends to give an overall view of paidonomos institution and also to form a minor contribution to the study of ancient education.
Η παρούσα εργασία, η οποία φέρει τον τίτλο "Παιδονόμος. Η ιστορία και εξέλιξη ενός αξιώματος στην Αρχαία Ελλάδα", μελετά τον θεσμό του παιδονόμου στην διαχρονική του εξέλιξη μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των περιορισμένων διαθέσιμων γραμματειακών πηγών και της επιγραφικής παράδοσης. Αξιοποιώντας το υλικό αυτό και παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαίδευση των ελληνικών πόλεων επιδιώκει αφενός να περιγράψει τις αρμοδιότητες του παιδονόμου και τη σχέση του με την δημόσια εκπαίδευση των πόλεων που διέθεταν τέτοια και αφετέρου να μελετήσει δευτερεύουσες πτυχές του θεσμού, όπως π.χ. η κοινωνική προέλευση των παιδονόμων. Οπως φαίνεται από τους επιδιωκόμενους στόχους η παρούσα εργασία αποσκοπεί να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του θεσμού του παιδονόμου αλλά και να αποτελέσει μια μικρή συμβολή στην μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης κατά την αρχαιότητα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εγγραματοσύνη (αρχαία)
Εκπαίδευση (αρχαία)
Παίδες
Φυσική-αθλητική εκπαίδευση
Γυμνάσιο-Παλαίστρα
Literacy (ancient)
Physical-athletic education
Education (ancient)
Paides (children)
Παιδονόμος
Paidonomos
Gymnasium-Palaistra

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.