Ανάλυση της παραγωγής και των εξαγωγών του ελληνικού ελαιολάδου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Analysis of the production and exports of Greek olive oil
Ανάλυση της παραγωγής και των εξαγωγών του ελληνικού ελαιολάδου

Δέρβα, Ευτυχία Δημητρίου

The current research project delves initially with pinpointing the orientation of the olive oil production field, as it is dictated by the local and worldwide demand and the distinctive economical and social conditions which contribute to its shaping. This is achieved through the analysis of the diachronic production of Greek olive oil in comparison with its biological counterpart. A consecutive study follows that focuses to the position of Greece in olive oil export trade as well as its size and structure. The methodology followed is the theoretical analysis and evaluation of the export trade indexes and the diachronic development of Greek olive oil exports to the European Union and to selected other countries. The above topics are discussed within the spectrum of rules and mechanisms dictated by the revised Common Agricultural Policy. Finally, the produced results are examined and are utilized towards the definition of specific suggestions about the development of production and the olive oil foreign policy.
Στην παρούσα ερευνητική εργασία μέσω της ανάλυσης της διαχρονικής εξέλιξης της παραγωγής του ελληνικού ελαιολάδου συγκριτικά με αυτήν του βιολογικού, επιχειρείται σε πρώτο στάδιο ο εντοπισμός του προσανατολισμού του ελαιοπαραγωγικού κλάδου, όπως αυτός κατευθύνεται μέσα από την εγχώρια και παγκόσμια ζήτηση και τις επιμέρους οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που συντελούν στην διαμόρφωσή του. Στη συνέχεια επιχειρείται μέσω της θεωρητικής ανάλυσης και εκτίμησης των δεικτών εξαγωγικού εμπορίου και της διαχρονικής εξέλιξης των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού, η σε βάθος χρόνου μελέτη της θέσης της Ελλάδας στο εξαγωγικό εμπόριο του ελαιολάδου καθώς και το μέγεθος και η δομή αυτού.Όλα τα παραπάνω μελετώνται μέσα από το πρίσμα των κανόνων και μηχανισμών που υπαγορεύει η αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική. Στη συνέχεια μελετώνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν, τα οποία αξιοποιούνται στην κατεύθυνση εξειδίκευσης συγκεκριμένων προτάσεων ανάπτυξης της παραγωγής και της πολιτικής εξωτερικού του ελαιόλαδου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παραγωγή
Production
Εξαγωγές
Olive oil
Exports
Ελαιόλαδο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.