δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι υδρόμυλοι της Μακεδονίας
The watermills of Macedonia

Βαλαβανίδου, Αναστασία Π.

Η εργασία έχει στόχο την καταγραφή και τεκμηρίωση των υδροκίνητων αλεστικών εργαστξρίων της Μακεδονίας, στο πλαίσιο ξένων και ελληνικών παραδειγμάτων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η επιτόπια έρευνα με αποτυπώσεις, φωτογραφική τεκμηρίωση και συνεντεύξεις και η βιβλιογραφική έρευνα στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Στην εργασία περιλαμβάνονται 279 υδρόμυλοι. Από αυτούς οι περισσότεροι κινούνται με νερό που προέρχονται από ρέματα και βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών. Τυπολογικά η πλειοψηφία των υδρόμυλων της Μακεδονίας ανήκει στον τύπο του ισόγειου μονόχωρου εργαστηρίου με ένα ή δυο αλεστικούς μηχανισμούς. Επίσης εμφανίζονται εργαστήρια με ένα ή περισσότερα δωμάτια, τα οποία χρησιμοποιούνται για την διανομή του χρήστη και ως αποθηκευτικοί χώροι. Οι αλεστικοί μηχανισμοί στην πλειοψηφία των εργαστηρίων της Μακεδονίας κινούνται με οριζόντιο υδροτροχό, ο οποίος επικράτησε του κατακόρυφου υδροτροχού στους μικρούς αυτάρκεις γεωργοκτηνοτροφικούς οικισμούς της Μακεδονίας, καθώς ήταν ευκολότερος και φθηνότερος στην εγκατάσαταση και τη συντήρησή του. Οι μυλόπετρες που εντοπίστηκαν ήταν κυρίως τεχνητές, κατασκευασμένες σε εργαστήρια της Θεσσαλονίκης. Λίγοι υδρόμυλοι λειτουργούν ακόμη κυρίως περιστασιακά καθώς εκτοπίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '50 από τους πετρελαιοκίνητους αρχικά πετρόμυλους και στην συνέχεια από τους κυλινδρόμυλος
The thesis aims to record and document the exosting water-driven grinding mills of Macedonia. The research was based on field trips, where mills were documented through designs and photographs. People who worked, owned or used the watemill where interviewed when this was possible. The research outturns were analyzed and further documented on Greek and foreign relevant literature. The research incorporated 279 watermills. Most of them were driven by small water streams and were placed inside the settlements. The basic type of watermill that was recorded in Macedonia was the one-room, ground floor building, roofed with four-aisled tile roof. The watemills of Macedonia were mainly driven by horizontal waterwheels. The dominance of the horizontal for the small, autarchic, rural settlements of Macedonia. It was more easy and cheap to grind with horizontal waterwheels which were cheaper and easier in their installation and conservation and they didn't need any specialized foremen. The millstones recorded in Macedonia were artificial, made in workshops in Thessaloniki. The watermills of Macedonia stopped working during the '50's and where replaced from oil-driven mills and then from roller-mills

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Water mills, Macedonia
Millstone
Waterwheel
Νερόμυλοι, Μακεδονία
Υδροτροχός
Τυπολογία
Typology
Μυλόπετρα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.