Studying health behaviors through social cognitive theories: smoking, alcohol and physical activity in veterans and retired athletes

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη συμπεριφορών υγείας μέσα από κοινωνικογνωστικές θεωρίες :: Κάπνισμα, αλκοόλ και φυσική δραστηριότητα σε βετεράνους και πρώην αθλητές
Studying health behaviors through social cognitive theories: smoking, alcohol and physical activity in veterans and retired athletes

Ακριτίδου, Αθηνά Ηλία

Το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα της παγκόσμιας υγείας. Από την άλλη σημαντικό στήριγμα της υγείας και της ευρωστίας αποτελεί η Φυσική Δρα-στηριότητα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση ορισμένων συμπερι-φορών υγείας, δηλαδή κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, και φυσική δραστηριότητα σε Βετεράνους, και πρώην αθλητές. Η διερεύνηση και μελέτη αυτών των συμπεριφορών βασίζεται στη Θεωρία Σχε-διασμένης Συμπεριφοράς, η οποία υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να προ-βλεφθεί από την πρόθεση του να εκτελέσει τη συμπεριφορά, η οποία στη συνέχεια προβλέπεται από τη στάση του απέναντι στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, καθώς και στο μοντέλο Αλλαγής Στα-δίων. Στο δείγμα συμμετείχαν αποκλειστικά 90 Βετεράνοι και πρώην Αθλητές με μέσο όρο ηλικίας 55,38 έτη. Από τη στατιστική ανάλυση φάνηκε, ότι όσον αφορά το κάπνισμα η πλειοψηφία του δείγματος ανήκε περισσότερο στο πρώτο στάδιο, που επιμερίζεται στο ότι δεν καπνίζουν και δεν κάπνισαν ποτέ με 42.2% (Ν=90). Σχετικά με το αλκοόλ το 46.6% (Ν=90) βρισκόταν στο πρώτο στάδιο κατά το οποίο καταναλώνουν αλκοόλ και δεν σκέφτονται να σταματήσουν τους επόμενους έξι μήνες. Και τέλος στην Φυσική δραστηριότητα οι περισσότεροι ανήκαν στο στάδιο που ασκού-νταν συστηματικά για περισσότερο από έξι μήνες με ποσοστό 46.6% (Ν=90). Οι ιεραρχικές αναλύ-σεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι στην πρόβλεψη της πρόθεσης για κάπνισμα (R2=.97) συνεισέφεραν σημαντικά ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς και η αντιλαμβανόμενη ενημέρωση (p<.001). Στην πρόβλεψη της πρόθεσης για άσκηση (R2=.95, p<.001) συνεισέφεραν σημαντικά οι στάσεις και το κοινωνικό πρότυπο. Τέλος, στην πρόβλεψη της πρόθεσης για κατανάλωση αλκοόλ (R2=.86, p<.001) συνεισέφεραν ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος και το κοινωνικό πρότυπο. Στην ερ-μηνεία της διακύμανσης της μέχρι τώρα συμπεριφοράς του εν ενεργεία καπνιστή συνεισέφεραν σημαντικά (R2=.95, p<.001) ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς και η αντιλαμβανόμε-νη ενημέρωση, κάτι που βρέθηκε και για την κατανάλωση αλκοόλ (R2=.86, p<.001). Όσον αφορά την άσκηση, η πρόβλεψη ήταν σημαντική (R2=.54, p<.001) αλλά καμία από τις μεταβλητές δεν παρουσίασε σημαντικά ισχυρότερη συμβολή. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι το μοντέλο της ΘΣΣ επαληθεύεται μερικώς, αλλά η σχέση μεταξύ των μεταβλητών διαφοροποιείται ανάλογα με τη συμπεριφορά υγείας, στο συγκεκριμένο τουλάχιστον πληθυσμό. Θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα και συγκριτικές μελέτες πληθυσμών με διαφορετικές συνήθειες στις συμπεριφορές υγείας.
Smoking and alcohol are among the greatest health problems worldwide. On the other hand an important aid of health and wellbeingness is physical activity. The goal of this study was to record and study smoking, alcohol consumption and physical activity behavior of veteran and retired ath-letes. The study of the aforementioned behaviors was based on the Transtheoretical Model and on the Planned Behavior Theory (PBT), which postulates that a health behavior might be predicted by the intention to adopt such a behavior, which in turn might be predicted by a person's attitude to-wards the specific behavior. The participants were 90 veteran and retired athletes with an average age of 55,38 years. Regarding smoking statistical analysis showed that the majority (42.2%) of the participants were non smokers, 46.6% of them consumed alcoholic beverages and they did not plan to quit, and a proportion of 46.6% had been exercising on regular basis and participating in physical activities for more than six months. Hierarchical regression analysis revealed that intention to smoke was primarily predicted (R2=.97, p<.001) by perceived behavioral control and perceived knowledge. The intention to exercise (R2=.95, p<.001) was primarily predicted by attitudes and subjective norms. The main predictors for alcohol consumption (R2=.86, p<.001) was perceived behavioral control (p<.001) and subjective norms. The variance of the systematic smoking behav-ior was predicted (R2=.95, p<.001) by perceived behavioral control and perceived knowledge. The same was found for alcohol consumption (R2=.86, p<.001). Regarding exercise, there was a sig-nificant prediction (R2=.56, p<.001) but without any major contribution of any variable. The above results suggest that the TPB model partially explains smoking, alcohol consumption and exercise behavior since there are different relations among the model variables in the different health be-haviors of the certain population. More research is needed and especially studies comparing popu-lations with different healthy habits.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φυσική δραστηριότητα
Αλκοόλ
Physical activity
Transtheoretical model
Veteran athletes
Κάπνισμα
Alcohol
Theory of planned behavior
Θεωρία σχεδιασμένης συμπεριφοράς
Βετεράνοι αθλητές
Smoking

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.