δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δύναμη της χειρολαβής σε αθλητές πάλης αναπτυξιακών ηλικιών
Strength of hangrip in wrestlers

Σωτηριάδης, Σωτήριος Κύριλλου

Hand grip force is a test, mainly used in sports, for the rehabilitation of injured upper limbs. Specifically, in wrestling it is considered a specific test for the evaluation of hand-grip muscle’s force. The aim of the present study was to examine the age effect in maximal force as well as in the hand-grip wrestling muscle’s fatigue. 22 wrestlers volunteered to participate in the study and were divided into 4 age groups: Ο1: children, Ο2: pre-pubertal, Ο3: pubertal and Ο4: post-pubertal. Measurements took place using a portable hydraulic dynamometer (Jamar). The maximal isometric hand-grip force was evaluated (sitting position, elbow 90ο, 3×6s, with 60s interval) as well as the fatigue time of the hand-grip muscles (sub-maximal intensity 75%). For the evaluation of the age effect in the maximal force and the hand-grip muscle’s fatigue, two way analysis of variance was used (two-way ANOVA). Furthermore, Tukey’s post-hoc analysis was used whenever necessary. The level of significance was set at p=0.05. Data analysis for the maximal hand-grip force protocol revealed statistically significant age effect either for the preferred or the non-preferred hand (p<0.001). Regarding hand-grip muscle’s fatigue, there was a statistically significant difference between age groups (p<0.001), but there was no statistical difference between the preferred and the non-preferred hand. Consequently, it seems that the hand-grip force is affected both by the age and the preference hand, while fatigue is only affected by age.
Η δοκιμασία της χειρολαβής χρησιμοποιείται συνήθως από τους φυσιοθεραπευτές και τους ιατρούς ως μία από τις κλινικές μετρήσεις που έχουν σχέση με τη θεραπεία και την αποκατάσταση των τραυματισμένων άνω άκρων (Fess, 1986, 1995a.; Blankenship, 1994). Όσον αφορά στο άθλημα της πάλης η δοκιμασία της χειρολαβής αποτελεί μία ειδική αγωνιστική δοκιμασία, που είναι απαραίτητη για τα επιτυχή κρατήματα δεσίματα του αντιπάλου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί η επίδραση της ηλικίας στη μέγιστη δύναμη καθώς και την κόπωση των μυών χειρολαβής αθλητών πάλης. Στη μελέτη έλαβαν μέρος εθελοντικά 122 παλαιστές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 4 ηλικιακές ομάδες: παιδιά (Ο1), πρώιμοι έφηβοι (Ο2), όψιμοι έφηβοι (Ο3) και ενήλικες (Ο4). Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε φορητό υδραυλικό δυναμόμετρο (Jamar). Αξιολογήθηκε η μέγιστη ισομετρική δύναμη (kg) καθώς και ο χρόνος κόπωσης (s) των μυών χειρολαβής. Για να εξετασθεί η επίδραση της ηλικίας αλλά και του χεριού στη μέγιστη δύναμη και την κόπωση των μυών χειρολαβής, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες (two way ANOVA), (ηλικία x χέρι, 4 x 2). . Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση post-hoc του Tukey, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων στο πρωτόκολλο μέγιστης δύναμης χειρολαβής παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση τόσο της ηλικίας όσο και του χεριού προτίμησης και του άλλου χεριού (p<0.001). Όσον αφορά στην κόπωση των μυών χειρολαβής παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (p<0.001), αλλά δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο χεριών. Συμπερασματικά φαίνεται ότι η ηλικία επηρεάζει σημαντικά τόσο τη δύναμη όσο και την κόπωση των μυών χειρολαβής, σε αντίθεση με το χέρι προτίμησης που επηρεάζει μόνο τη δύναμη χειρολαβής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Endurance of grip strength
Handgrip and athletes
Δύναμη χειρολαβής
Isometric power
Ισομετρική δύναμη άνω άκρων
Grip strength

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.