Διερεύνηση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων της Ελλάδας για τα έτη 2000 έως 2006 με χρήση GIS

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Analysis of traffic accidents in Greece for the years 2000 to 2006, using gis software
Διερεύνηση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων της Ελλάδας για τα έτη 2000 έως 2006 με χρήση GIS

Αλεξίου, Νικόλαος Στεργίου

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των στατιστικώνστοιχείων των τροχαίων ατυχημάτων για μια σειρά ετών, με τη χρήση ΓεωγραφικώνΣυστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ).Τα υπό ανάλυση στατιστικά στοιχεία δεν περιέχουν πληροφορία σχετικά με την θέση τωνατυχημάτων, και δεν διαχωρίζονται σε ατυχήματα που αφορούν αστικό ή μη αστικόπεριβάλλον. Αναλύονται ανά νομό, όσον αφορά τον αριθμό ατυχημάτων θανατηφόρων καιμη, αριθμό παθόντων, νεκρών, βαριά, ελαφρά, καθώς επίσης και στα αντίστοιχα στοιχεία ταοποία αφορούν ατυχήματα με πεζούς, σε συνδυασμό με οικονομικά στοιχεία, και στοιχείασχετικά με τους διαφόρους τύπους κυκλοφορούντων οχημάτων.Με βάση τα στοιχεία αυτά, τα οποία αφορούν όλους τους νομούς της επικράτειας, για τα έτη2000 έως 2006 - μη συμπεριλαμβανομένων αυτών για τα έτη 2003 και 2005, για τα οποίαδεν έγινε δυνατόν να βρεθούν τα σχετικά δεδομένα από την ΕΣΥΕ – εμφανίζονται τάσεις,περιοχές που παρουσιάζουν κάποια συστηματική συμπεριφορά, και ενδεχόμενοι συσχετισμοίμε άλλα στοιχεία (οικονομικά και στοιχεία κυκλοφορούντων οχημάτων)Η διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας έχει ως εξής:Στο πρώτο μέρος που αποτελείται από το κεφάλαιο 2 γίνεται μια ανάλυση των ΓΣΠ και τουτρόπου λειτουργίας τους, καθώς και των πεδίων εφαρμογών τους.Στο δεύτερο μέρος που αποτελείται από τα κεφάλαια 3 και 4 παρουσιάζονται τα θέματαοδικής ασφάλειας και ατυχημάτων, σε Ελλάδα και Διεθνώς, και μια τεκμηρίωση του γιατίείναι τόσο σημαντικά ώστε να απαιτούν ιδιαίτερη ενασχόληση και ανάλυση των στατιστικώντους. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται από τη διεθνή εμπειρία, διάφορες εφαρμογές τωνΓΣΠ, που εμπλέκονται στην καταγραφή, ανάλυση, και πρόβλεψη των ατυχημάτων και τωνπαραμέτρων τους.Το τρίτο μέρος που αποτελείται από τα κεφάλαια 5 και 6 αποτελεί το κύριο μέρος τηςεργασίας και αφορά την ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων με χρήση του ArcGIS.
This thesis will attempt to analyze the statistical data concerning traffic accidents in Greece,for the years 2000 to 2006, with the use of ESRI’s Geographical Information Systems (GIS)software, ArcGIS 9.2The data at hand does not contain information regarding the position of the accidents, nordoes it differentiate between accidents happening in the city environment or rural areas.The data is classified into numbers of accidents, numbers of lethal accidents, number ofpeople harmed (analyzed in casualties, heavy and minor injuries), pedestrians harmed(analyzed also into the categories mentioned above). This accident data is analyzed incomparison to data concerning economic, demographic, and vehicle population anddistribution parameters.The Thesis is structured as follows:The first part presents the Geographical Information Systems in general, along with a briefintroduction to their theoretical background, and their fields of application.The second part, comprising chapters 3 and 4 presents the issues of road safety in Greece andEurope, and tries to substantiate the importance of statistical analysis of accident data inenhancing road safety. In this scope, follow a few applications based on the internationalexperience, regarding the use of GIS in recording, analyzing, and forecasting accidents.The third part comprising chapters 5 and 6, constitutes the main part of this Thesis. It holdsthe analysis of traffic accidents’ data in Greece, for the years 2000 to 2006, with the use of ArcGIS 9.2 software.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανάλυση οδικών ατυχημάτων
GIS
Road accidents
Car accidents statistics Greece
Ατυχήματα Ελλάδα
Gis applications in traffic engineering
Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων
Analysis of traffic accidents in Greece
Traffic police
Geographical information systems
Γεωγραφικά συστήματα πληροφορικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)