Πλήρη θωράκια του ελλαδικού χώρου από την παλαιοχριστιανική περίοδο έως το τέλος της εικονομαχίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Full parapet marble slabs of the greek area from the early christian years till the end of the iconoclasm
Πλήρη θωράκια του ελλαδικού χώρου από την παλαιοχριστιανική περίοδο έως το τέλος της εικονομαχίας

Μποζίνης, Χαράλαμπος Νικολάου

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των πλήρων θωρακίων του ελλαδικού χώρου από την παλαιοχριστιανική περίοδο έως το τέλος της εικονομαχίας. Εξετάζεται η μορφή του διακόσμου στις επιφάνειες των πλακών, η δομή τους, οι τεχνικές κατασκευής με σκοπό την τυπολογική κατάταξη των διακοσμητικών θεμάτων σε ομάδες. Απαρτίζονται επτά κύριες ομάδες διακόσμου. Μελετάται επίσης η δομή, η διαμόρφωση και η τεχνική κατασκευής των πλαισίων τα οποία κατηγοριοποιούνται σε έξι τύπους.
The objective of this project is to examine the full parapet marble slabs of the greek area from the early christian years till the end of the iconoclasm. The project is exploring the form of the decorative elements upon the substances of the slabs, the structure of the slabs and the constructive techniques in order to separate and group together the decorative subjects. Seven main decorative groups have been formulated. Moreover, the project is examining the structure and the constructive techniques of the frames which are separated into six main types.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Parapet
Marble slabs
Greek area
Θωράκια
Iconoclasm
Πλήρη
Early christian years
Ελλαδικός χώρος
Παλαιοχριστιανική
Full
Εικονομαχία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.