Το προφίλ του εκπαιδευτικού των ιδιωτικών δημοτικών σχολείων στο νομό Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The educators profile of private elementary schools in district of Thessaloniki
Το προφίλ του εκπαιδευτικού των ιδιωτικών δημοτικών σχολείων στο νομό Θεσσαλονίκης

Συμεωνίδου, Αννα Χαραλάμπους

Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και το εμπειρικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αρχικά αναφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και την ίδρυση των πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά η πορεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση, τα συνδικαλιστικά όργανα και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. Περαιτέρω γίνεται λόγος για την ιδιωτική εκπαίδευση που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη κατά τη χρονιά διεξαγωγής της έρευνας. Η τελευταία ενότητα του θεωρητικού μέρους αναφέρεται στο προφίλ των εκπαιδευτικών και στο ρόλο τους στις σύγχρονες κοινωνίες. Στο εμπειρικό μέρος που βασίζεται σε δεδομένα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από υπηρετούντες δασκάλους σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης κατά τη σχολική χρονιά 2005-2006, αναφέρονται ο σκοπός, οι στόχοι, το δείγμα, η μεθοδολογία, η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και παρουσιάζονται τα πορίσματα που εξήχθησαν.
The dissertation consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical part includes references to the training of the primary education teachers at first and continues till the foundation of university pedagogic departments. Next, the course of the private education in Greece, the legislative regulations for the private education, the labour leaders and the Federation of Private Educators of Greece are presented. Furthermore, the private education that existed in Thessaloniki is analysed, covering the entire range of the education from the middle of 19th century and the private schools operating in Thessaloniki during the year of the conduct of our research. The last unit of theoretical part refers to the educators' profile and their role in the modern societies. The empirical part, which is based on data gathered from the filling out of questionnaires by working teachers in private elementary schools of Thessaloniki in the year 2005-2006, comprises the aim, the goals, the sample, the methodology, the research data analysis and the conclusions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΟΙΕΛΕ
Ιδιωτικά δημοτικά σχολεία Θεσσαλονίκης
Νομοθετικές ρυθμίσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης
Private Schools
Federation of private educators in Greece
Ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα
Προφίλ εκπαιδευτικών
Labour leaders
Συνδικαλιστικά όργανα
Training of teachers of primary education
Ρόλος εκπαιδευτικών στις σύγχρονες κοινωνίες
Προφίλ εκπαιδευτικού ιδιωτικών δημοτικών σχολείων στο Νομό Θεσσαλονίκης
Legisaltive regulations of private education
Private elementary schools of Thessalonii
Educators profile
Educators fole in modern society
Private education in Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.