Psychometric evaluation of basic musical timing skills in greek children

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ψυχομετρική αξιολόγηση βασικών μουσικών δεξιοτήτων σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας
Psychometric evaluation of basic musical timing skills in greek children

Παπαδημητρίου, Ιωάννης Αποστόλου

Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της αναπτυξιακής ψυχολογίας της μουσικής έχει σκιαγραφήσει εκτενώς την πορεία της ανάπτυξης των μουσικών δεξιοτήτων σε όλη της διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και ειδικότερα από την πρώιμη βρεφική ηλικία μέχρι την όψιμη παιδική. Παρόλο που τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά σχετικά με το ερώτημα αν οι ρυθμικές δεξιότητες εμφανίζονται νωρίτερα από τις μελωδικές, πρόσφατα ευρήματα από ψυχογλωσσολογικές και νευροαπεικονιστικές μελέτες παρέχουν στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης των μουσικών ρυθμικών δεξιοτήτων με την ανάπτυξη της γλώσσας και την ανάδυση του γραμματισμού. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια ψυχομετρική μελέτη της αναπτυξιακής πορείας ορισμένων βασικών μουσικών δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το ρυθμό. Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε μια αναθεωρημένη έκδοση των «Δοκιμασιών Μουσικής Δεκτικότητας» (Overy, 2003) και εφαρμόστηκε με τη μορφή λογισμικού. Ο σκοπός ήταν η σκιαγράφηση των δεξιοτήτων αυτών σε πληθυσμούς παιδιών ηλικίας από 6-9 ετών που φοιτούν στην Ελλάδα. Από τα 89 παιδιά που έλαβαν μέρος, τα 53 προήλθαν από ένα Δημοτικό Σχολείο και δεν είχαν λάβει καμία συστηματική μουσική εκπαίδευση, ενώ τα υπόλοιπα 36 από ένα Ωδείο. Μελετήθηκαν δηλαδή οι δεξιότητες αυτές σε συνάρτηση με την ηλικία και την παρουσία ή μη συστηματικής μουσικής εκπαίδευσης. Οι δύο αυτοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη των υπό εξέταση δεξιοτήτων όπως αναφέρεται και στην σχετική βιβλιογραφία, αποτέλεσαν τη βάση των δύο ερευνητικών υποθέσεων. Σύμφωνα με τις υποθέσεις αυτές η ηλικιακή πρόοδος και η μουσική εκπαίδευση και εξάσκηση συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση της απόδοσης των παιδιών στις ρυθμικές δεξιότητες τις οποίες εξετάσαμε. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, διαπιστώθηκε η ισχύς και των δύο υποθέσεων που τέθηκαν εξαρχής, δηλαδή παρατηρήθηκε μια βελτίωση της απόδοσης των παιδιών από την κάθε τάξη στην επόμενη και για τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα η σύγκριση των δύο ιδρυμάτων έδειξε σαφώς ανώτερη απόδοση των παιδιών που προήλθαν από το Ωδείο. Επιπρόσθετα από τα δεδομένα της έρευνας εξήχθησαν κάποια γενικά συμπεράσματα που αφορούν τη δομή και διάρθρωση των δοκιμασιών αυτών καθώς και κάποιες προτάσεις για πιθανές τροποποιήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτούνται επιπλέον πειραματικά δεδομένα για την εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα δομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους δοκιμασιών επιδρούν διαμορφώνοντας το βαθμό δυσκολίας τους. Σε μελλοντική βάση, η ποσοτική περιγραφή της μέσης απόδοσης των παιδιών που προέκυψε από την παρούσα έρευνα, σε συνδυασμό με έναν νέο όγκο δεδομένων που θα προκύψει από την εφαρμογή των δοκιμασιών αυτών σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα συμβάλλουν σε μια πιο ακριβή περιγραφή των υπό εξέταση δεξιοτήτων, στοιχειοθετώντας έτσι μια ομάδα ελέγχου (control group) που θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για σύγκριση με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των δοκιμασιών σε άλλους πληθυσμούς παιδιών, όπως για παράδειγμα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Contemporary research on the field of developmental psychology, has traced thoroughly the course of musical development across the whole lifespan, especially from early infancy to later childhood. Although research results are controversial on the question whether rhythmic skills are the first to emerge and develop before melodic ones, recent evidence from psycholinguistic and related neuroimaging research suggests that development of the former is strongly related to the development of language and literacy abilities.This study is a psychometric approach of the developmental progression of some basic musical timing skills. The research was based on a revised short version of the Musical Aptitude Tests (Overy et al. 2003), which was implemented as a computer software. The basic objective was to explore the developmental progression of the skills mentioned above, in populations of Greek children aged 6-9 years old. The total number of children participated was 89, a group of 53 children recruited from an elementary public school, reported of having received no systematic instrumental training, and a group of 36 children recruited from a music school. That is, we studied these skills in relation to subject’s age and the presence or not of systematic musical training. These two factors, which affect the development of the skills mentioned before, as it is reported in the relative literature, formed the two basic hypotheses of this study. According to these hypotheses, the progression of age together with musical training and practice contribute to the optimization of children’s performance. To summarize the results of the study, we confirmed the validity of the two hypotheses, that is, we observed an improvement in children’s performance from one grade to the next for both institutions. In addition the comparison of the two institutions revealed a clear superiority of the performance of children coming from the music school. From the research data, derived some general conclusions concerning the framework and structure of the tests and sub-tests, together with suggestions for possible modifications. In every case additional research data is required in order to define how all these test and sub-test characteristics are involved determining their degree of difficulty. In a future study, the quantitative description gained in this one concerning the children’s performance, together with new research data coming from the implementation of the MAT on a larger population scale, will contribute to a more precise description of these skills, in order to form a control group which will serve as a reference point for comparison with the research data that will derive from the implementation of the MAT to populations of children with different types of learning disorders.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ρυθμικές δεξιότητες
Rhythmical skills

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)