Γεωχημική ορυκτολογική περιβαλλοντική μελέτη των ιζημάτων και υδάτων του ποταμού Μπογδάνα στην περιοχή Ασσήρου, Ν. Θεσσαλονίκης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Geochemical minerological environmental study of the bogdanas river sediments and waters at the Assiros area, Thessaloniki
Γεωχημική ορυκτολογική περιβαλλοντική μελέτη των ιζημάτων και υδάτων του ποταμού Μπογδάνα στην περιοχή Ασσήρου, Ν. Θεσσαλονίκης

Γιούρη, Αικατερίνη Νικολάου

The present work refers to the grain size analysis, the mineralogical and chemical study of the sediments as well as the chemical study of the waters of Bogdanas River, which has its sources at the west part of Vertiskos mountain. Bogdanas River flows with a west-southwest direction towards Assiros town and then turns to the south. Then it passes west of Lagada city and flows into the northwest section of Koronia lake.The purpose of this study is to determine the textural characteristics and the mineralogical and chemical compositions of the sediments. Additionally, there was carried out the geochemical study of the waters of Bogdanas River, in order to determine its concentration of heavy metals and organic substances and to define in that way the degree of Koronia's possible environmental pollution by the river.For the purposes of the present study, 11 sites were sampled for their sediments snd 5 sites were sampled for their waters downstream Bogdanas river, between Assiros town and Koronia Lake. Water sampling was carried out in two different periods. The first sampling period was in November 2006 and the second in June 2007. The results of the chemical analyses illustrated different concentrations at each sampling site downstream the river. The elevated concentrations in heavy metals and organic substances that were determined, which at some sampling sites exceed the limits that have been established by the Greek, European and American legislation, have as a consequence the considerable environmental downgrading of the Bogdanas river and indirectly the additional pollution of the Koronia lake.
Η παρούσα διατριβή αναφέρεται στην κοκκομετρική, ορυκτολογική και χημική έρευνα των ιζημάτων καθώς και στη χημική μελέτη των υδάτων του ποταμού Μπογδάνα. Ο Μπογδάνας πηγάζει από το δυτικό τμήμα του όρους Βερτίσκος, αποστραγγίζοντας την περιοχή νότια του Λαχανά και κατευθύνεται δυτικά - νοτιοδυτικά μέχρι το ύψος της Ασσήρου όπου στρέφεται προς τα νότια και αφού περάσει δυτικά της πόλης του Λαγκαδά καταλήγει στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης Κορώνειας.Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να προσδιοριστούν η ορυκτολογική και χημική σύσταση καθώς επίσης και τα κοκκομετρικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων της περιοχής έρευνας. Επιπλέον, να προσδιορισθούν οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και οργανικών ουσιών στα ύδατα του Μπογδάνα, ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα ρύπανσης σε αυτά και στη λίμνη Κορώνεια.Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ιζημάτων και υδάτων στον ποταμό, σε επιλεγμένα σημεία μεταξύ της περιοχής ανατολικά της Ασσήρου και των δελταϊκών του αποθέσεων στη λίμνη Κορώνεια. Συνολικά συλλέχθηκαν 11 δείγματα ιζήματος και 10 δείγματα ύδατος (5 τον Νοέμβριο του 2006 και 5 τον Ιούνιο του 2007). Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων έδειξαν διαφορετικές συγκεντρώσεις στις θέσεις δειγματοληψίας κατά μήκος του ποταμού. Οι αυξημένες τιμές σε βαρέα μέταλλα και οργανικές ουσίες, οι οποίες σε ορισμένες θέσεις βρίσκονται πάνω από τα όρια που προβλέπονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και αμερικανική νομοθεσία, έχουν σαν αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση της λίμνης Κορώνειας, από τον ποταμό Μπογδάνα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Bogdanas River
Βόρεια Ελλάδα
Σερβομακεδονική μάζα και περιροδοπική ζώνη
Heavy metal pollution
Λίμνη Κορώνεια
Συγκεντρώσεις των BOD5 και COD
Koronia Lake
Ποταμός Μπογδάνας
Bod5 and Cod concentrations
Serbomacedonian massif and circum Rhodope belt
Ρύπανση Βαρέων Μετάλλων
Northern Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)