δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αναγνωρισιμότητα ασαφών γλωσσών
On the recogenizability of fuzzy languages

Λουκάκης, Ανέστης Θεοφάνη

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η αναγνωρισιμότητα ασαφών γλωσσών μέσω πεπερασμένων μονοειδών (αυτό που ονομάζουμε m-αναγνωρισιμότητα). Ασαφείς γλώσσες που υπολογίζονται με (max, min)- αυτόματα, (max, )- αυτόματα και (max, )- αυτόματα είναι m- αναγνωρίσιμες. Το συντακτικό μονοειδές που προσαρτούμε σε κάθε m-αναγνωρίσιμη γλώσσα μπορεί να κατασκευαστεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο δείχνουμε ότι μία ασαφής γλώσσα είναι αναγνωρίσιμη από ένα πεπερασμένο μονοειδές αν-ν έχει πεπερασμένου πλήθους δεξιά πηλίκα, αν-ν έχει πεπερασμένου πλήθους αριστερά πηλίκα. Τελικά δείχνουμε ότι οι συμπεριφορές των Lukasiewicz αυτομάτων έχουν τις παραπάνω ιδιότητες. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε έναν τύπο άλγεβρας που ονομάζεται max-product άλγεβρα προκειμένου να εξετάσουμε τις ιδιότητες των max-product μηχανών. Μία διατύπωση των max-product γραμματικών δίδεται στο παρόν κεφάλαιο και στη συνέχεια μία εναλλακτική διατύπωση αυτών. Η εναλλακτική αυτή διατύπωση πηγάζει από το γεγονός ότι οι max-product γραμματικές μπορούν να θεωρηθούν ως μοντέλα ασαφών γραμματικών. Στο τέταρτο κεφάλαιο ορίζουμε και εξετάζουμε την έννοια του ασαφούς αναγνωριστή. Αν L(M) είναι η γλώσσα που αναγνωρίζεται από έναν μη-πλήρη ασαφή αναγνωριστή Μ, δείχνουμε ότι υπάρχει μία πλήρωση Μc του Μ τέτοια, ώστε: L(M)=L(M)
In the first chapter, fuzzy language recognizability via finite monοids (called m-recognizability) is examined. Fuzzy languages computed by (max, min)-automata, (max, ) -automata and (max, ) - automata are m-recognizable. The syntactic monoid associated to each m-recognizable language can be effectively constructed.In the second chapter, we show that a fuzzy language is recognized by a finite monoid iff has finitely many right derivatives, iff it has finitely many left derivatives. Finally we show that the behaviors of Lukasiewicz automata have the above properties. In the third chapter, we present a type of algebra, called the max-product algebra, in order to examine the properties of max-product machines. A formulation of max-product grammars is given in this section and then an alternative formulation of max-product grammars is given. This alternative formulation is motivated by the fact that max-product grammars be viewed as a model of fuzzy grammars.In the fourth chapter, we define and examine the concept of a fuzzy recognizer. If L(M) is the language recognized by an incomplete fuzzy recognizer M, we show that there is a completion Mc of M such that (M)=L(M)

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Fuzzy recognizer
Μέγιστο - γινόμενο γραμματική
Language derivatives
Max-product grammar
Pumping Λήμμα
Pumping lemma
Πηλίκα γλώσσας
Ασαφή αυτόματα
Fuzzy automata
Ασαφής αναγνωριστής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.