Δυνατότητες αναβάθμισης του ιστού των ελληνικών αστικών κέντρων: ο ρόλος του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Upgrading potential of the greek cities'urban tissue and the role of the 'active city block' renewal tool
Δυνατότητες αναβάθμισης του ιστού των ελληνικών αστικών κέντρων: ο ρόλος του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου

Κυριαζής, Απόστολος Δ.

Η διατριβή βασίζεται στην διαπίστωση ότι οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εντός του διευρωπαϊκού αστικού δικτύoυ σε θέματα ανταγωνισμού, βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές πόλεις(ακόμα και οι μεσαίου μεγέθους) έχουν φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού και σημαντικής υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, όπου όλα τα πολεοδομικά εργαλεία, που μας προσφέρονται από τα υπάρχοντα θεσμικά πλαίσια, απλώς ανακυκλώνουν τα ίδια προβλήματα και οδηγούν στα ίδια αδιέξοδα. Για διάφορους λόγους, ένα από τα εργαλεία αναπλάσεων δεν έλαβε την προσοχή που λογικά θα άξιζε. Τα Ενεργά Οικοδομικά Τετράγωνα(αρ. 13 Γ.Ο.Κ. 1985-200) και όλες οι παρόμοιες σε αυτά διατάξεις μπορούν να παίξουν ρόλο στην αναβάθμιση του αστικού ιστού
The thesis is grounded on the findings that greek cities lie in a disadvantageous position within the European urban network, in terms of competition, sustainability and growth. At the same time, Greek cities (even the middle-sized ones) have reached a critical point of significant devalorization of the urban environment, where all available urban planning legislative tools just recycle the same problems and lead to the same dead-ends. For a variety of reasons, one of these tools was never acknowledged. The “Active City Blocks” urban renewal tool and all other similar to it are able to play a leading role in rejuvenating the urban tissue. After a brief and concise presentation of the existing law, social and morphological frameof urban design in the greek cities, the thesis displays a number of indicative urban renewal projects from Greece and Europe, researches the Active City Block tool failing reasons and argues on its actual advantages and disadvantages. Grouping and encoding the urban morphology of the middle-sized greek cities leads to an objective description of both the theoretical proposals for improving the law frame and the cities’ functionality and a proposed procedure-plan for the study and development of urban regeneration projects, within the concept of the city blocks’ backyards merging. A case study in the city of Volos-Greece, helps to argue that the new and improvedActive City Blocks tool and concept can indeed contribute to the efforts for renewing the greek cities urban tissue and upgrading the urban environment

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Urban renewal
Αστική ανάπλαση
Αστικός σχεδιασμός
Urban planning
Πολεοδομία
Backyard
City planning
Ακάλυπτος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.