Πράγματα ανεπίδεκτα και εξαιρούμενα χρησικτησίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2008 (EN)
Things which are not susceptible of and things which are exempted from usucaption
Πράγματα ανεπίδεκτα και εξαιρούμενα χρησικτησίας

Δουλάμη, Μαρία Παύλου

Πέραν των περιπτώσεων που ρυθμίζονται μέσω του ΑΚ με ειδικούς νόμους έχουν εξαιρεθεί από τη χρησικτησία και άλλα πράγματα. Οι ειδικότερες αυτές κατηγορίες πραγμάτων εξετάζονται εν προκειμένω και ιδίως ο αγροτικός κλήρος, τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, τα εκκλησιαστικά ακίνητα, οι εχθρικές περιουσίες, οι οποίες τελούν υπό την κατοχή του ελληνικού δημοσίου ως μεσεγγυούχου και τέλος τα ακίνητα των πολιτικών προσφύγων, διεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.1540/1985.
Apart form the cases regulated through cc, there are certain things which are not susceptible of and things which are exempted from usucaption, as they are regulated by specific civil laws. Cases analysed hereby include the rural allotment, the public domain, the ecclesiastical propert, the property of the enemies, that has been put in escrow by the state until the end of the sequester, and the immovable property of the political refugees which is regulated by the law 1540/1985.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αγροτικός κλήρος
Public domain
Political refugees
Χρησικτησία
Usucaption
Ecclesiastical property
Δημόσια κτήματα
Εχθρικές περιουσίες
Property of the enemies
Rural allotment
Εκκλησιαστικά κτήματα
Πολιτικοί πρόσφυγες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)