Ανάλυση των περιεχομένων του βιβλίου μαθηματικών της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με βάση έξι παιδαγωγικές μεταβλητές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Content analysis of mathematics textbook of the first class in elementary school, based on six pedagogical variables
Ανάλυση των περιεχομένων του βιβλίου μαθηματικών της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με βάση έξι παιδαγωγικές μεταβλητές

Διαμαντίδου, Χρυσάνθη Νικολάου

Η παρούσα έρευνα στο πρώτο μέρος της παρουσιάζει τη φιλοσοφική - επιστημολογική οπτική και τις θεωρίες μάθησης που εμπεριέχονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του 1982 και του 2001 και στα βιβλία του δασκάλου και του μαθητή του 1982 και του 2006, κυρίως της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης αναλύονται τα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών της Α΄ δημοτικού του 2006 με βάση έξι μεταβλητές, που χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους οι Jitendra, Carnine και Silbert (1996). Οι έξι μεταβλητές, που ερευνώνται στο εγχειρίδιο της Α΄ δημοτικού είναι: προϋπάρχουσες γνώσεις, ρυθμός παρουσίασης νέων εννοιών, συνοχή, σαφήνεια στη διδασκαλία, καθοδηγούμενη πρακτική και ανασκόπηση.
The present research in the first part presents the philosophical - epistemologic perspectives and the theories of learning that are included in the curiculla of 1982 and 2001 and in the books for the teacher and in the textbooks of 1982 and 2006, mainly the first class of elementary school. In the second part of the study are analyzed the textbooks of mathematics in the first class of elementary school of 2006 based on six variables, that were used in the research of Jitendra, Carnine and Silbert (1996). These six variables are: prior knowledge, rate of introducing new concepts, coherence, clarity, guided practice and review.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανασκόπηση
Συνοχή
Ρυθμός παρουσίασης νέων εννοιών
Καθοδηγούμενη πρακτική ή θεωρία της σκαλωσιάς
Rate for introducing new concepts
Coherence
Prior knowledge
Guided practice
Προϋπάρχουσες γνώσεις
Σαφήνεια
Review
Clarity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.