Οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που συμμετέχει το δημόσιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The state and rules concerning the public undertakings
Οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που συμμετέχει το δημόσιο

Ραφαηλίδης, Βασιλης Στεφάνου

Κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της εφαρμογής τωνκοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεως σε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει το δημόσιο.Ειδικότερα, έπειτα από μία εισαγωγή στο γενικό κοινοτικό δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων,αντιμετωπίζεται εκτενώς το ζήτημα της εφαρμογής των κανόνων περί των κρατικών ενισχύσεωνστις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Περαιτέρω,αναζητούνται τα όρια της ελευθερίας του κράτους να επενδύει σε επιχειρήσεις, παρεμβαίνονταςέτσι στη λειτουργία της αγοράς και, τέλος, εξετάζονται οι συχνότατες στις μέρες μαςιδιωτικοποιήσεις υπό το πρίσμα των κανόνων περί των κρατικών ενισχύσεων.
The issue examined in this paper is the impplementation of the European Community StateAids rules specificly to public undertakings,. Following an introduction to the Treaty State Aidsgeneral provisions, the application of tae State Aids rules concerning the enterprises that provideservices of general economic interest is thoroughly examined. Farther, the specification of the limitsof the state capability to invest in enterprises and to inetrfere this way with the market function isattempted. The paper is completed with a presentation of the relation between the State Aid rulesand thw privatisaation of public undertakings.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Competition
Services of general economic interv
Δημόσεις επιχειρήσεις
State aids
Κρατικές ενισχύσεις
Public undertakings
Private investor principle
Ανταγωνισμός
Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή
Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.