Η επίδραση της αλατότητας σε φυσιολογικές παραμέτρους τεσσάρων ποικιλιών ελιάς (Olea europaea L.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The effect of nacl salinity on some physiological parameters of four olive cultivars (Olea europaea L.)
Η επίδραση της αλατότητας σε φυσιολογικές παραμέτρους τεσσάρων ποικιλιών ελιάς (Olea europaea L.)

Πετρίδης, Αντώνιος Ιωάννη

Μελετήθηκε η επίδραση της αλατότητας σε φυσιολογικές παραμέτρους τεσσάρων ποικιλιών ελιάς (Zard, Ascolana, Κορωνέικη, Arbequina). Οι παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν η αύξηση του μήκους του κεντρικού βλαστού, η φωτοσύνθεση, η στοματική αγωγιμότητα, ο φθορισμός της χλωροφύλλης, η συγκέντρωση της χλωροφύλλης, το υδατικό δυναμικό, η συγκέντρωση των ολικών υδατανθράκων και της προλίνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την αντοχή τους στην αλατότητα. Η Zard ήταν η πιο ευαίσθητη, ενώ η Ascolana η πιο ανθεκτική. Οι υπόλοιπες δύο ποικιλίες παρουσίασαν ενδιάμεση συμπεριφορά με την Arbequina να είναι ελαφρώς ανώτερη της κορωνέικης.
The effects of Nacl salinity on some physiological parameters of four olive cultivars (Zard, Ascolana, Koroneiki and Arbequina) were studied. Parameters measured were shoot length, photosynthesis, stomatal conductance, chlorophyll fluoresence, chlorophyll concentration, leaf water potential, total carbohydrate content and ploline accumulation in the leaves. The results showed that there were significant differences in the self stres tolerance between the four olive cultivars. The cv. Zard was the less tolerant, while cv. Ascolana was the most tolerant. The other two cultivars showed intermidiate tolerance.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Carbohydrates
Υδατάνθρακες
Φωτοσύνθεση
Olive tree
Ελιά
Αλατότητα
Proline
Photosynthesis
Υδατικές σχέσεις
Προλίνη
Water relations
Salinity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.