Η τύχη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The collective aggrement's luck after the business transfer
Η τύχη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης

Τσιάφη, Σοφία Ιωάννη

The answer to the question, whether or not, there is a business transfer in each case individually, requires a lot of attention, because as a consequence to this verdict, comes the adaptation of important law provisions, which are set for the protection of the employed of the transferred business.Part of the aforementioned protection, is the obligation of the successor employer to keep to the terms of the collective agreement, as in this way the content of the employment is preserved in order to avoid the deterioration of the employee's condition.The use of the art. 4 § 2 of the degree - law 178/2002, which concerns the preservation of the terms of the collective agreement, is rather simple when it concerns the transfer of an autotelic, self-existent unit. The use of the above article can become harder in the case of business amalgamation, in which many difficult matters appear.The problems that appear, aw well aw their solutions, all of which are analytically and intensively mentioned in this paper, show the importance of this regulation, which keeps pace with the main philosophy of labor law for the protection of the employed, who is the weak part of the work relation.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, καθίσταται σαφές, ότι η κρίση περί την ύπαρξη μεταβίβασης επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον εφαρμοστή του Δικαίου, καθώς συνεπάγεται την εφαρμογή σημαντικών προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζομένους της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης.Στα πλαίσια της κατά τα ανωτέρω παρεχόμενης προστασίας, εντάσσεται και η υποχρέωση του διαδόχου εργοδότη να τηρεί τους όρους των σ.σ.ε., αφού με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η διατήρηση του περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων, ώστε να μην καθίσταται εξαιτίας της μεταβίβασης δυσχερέστερη η θέση του μισθωτού. Η εφαρμογή του άρθρου 4 § 2 του π.δ. 178/2002 που αφορά στην διατήρηση των όρων των σ.σ.ε., είναι σχετικά απλή όταν αφορά τη μεταβίβαση μιας αυτοτελούς και κλειστής μονάδας, είναι δυνατόν όμως κατά την εφαρμογή της να ανακύψουν διάφορα ζητήματα στις περιπτώσεις συγχώνευσης επιχειρήσεων, όταν σε αυτές (επιχειρήσεις) ίσχυαν διαφορετικές σ.σ.ε. Οι δυσχέρειες αυτές που εμφανίζονται κατά τα ανωτέρω, οι οποίες, καθώς και οι λύσεις αυτών, διεξοδικά αναλύθηκαν ανωτέρω, καταδεικνύουν και τη σημασία της ρύθμισης αυτής, η οποία συμπορεύει απόλυτα με τη γενικότερη φιλοσοφία του εργατικού δικαίου για την προστασία του εργαζομένου ως ασθενέστερου μέρους της εργασιακής σχέσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Collective agreement
Business amalgamation
Συγχώνευση
Διάδοχος εργοδότης
Business transfer
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Μεταβίβαση επιχείρησης
Successor employer

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)