"Κοινωνία της γνώσης" και εκπαιδευτική πολιτική: η περίπτωση της Αγγλίας των νέων εργατικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Knowledge society and educational policy: the case of England under the New Labour party
"Κοινωνία της γνώσης" και εκπαιδευτική πολιτική: η περίπτωση της Αγγλίας των νέων εργατικών

Καλημερίδης, Γεώργιος Α.

The present doctorate thesis examines the educational policy of New Labour party during the period 1997-2001, in the context of the broader theoretical debate concerning the nature of the reconstruction of the developed capitalist societies at the end of 20th the beginning of the 21st century. In particular, the main issue of research raised is to what extent does educationa, policy of the New Labour party constitutes the conditions for the development of a high skills economy which will base it's competitiveness on the cognitive surpassing at the same time the social consequences of 17 year administration of Great Britain under the conservative party
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει την εκπαιδευτική πολιτική των Νέων Εργατικών την περίοδο 1997-2001, υπό το πρίσμα της ευρύτερης θεωρητικής συζήτησης για το χαρακτήρα της αναδιάρθρωσης των αναπτυγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών στα τέλη του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου αιώνα. Ειδικότερα, το κύριο ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό η εκπαιδευτική των Νέων Εργατικών συγκροτεί τους όρους για την ανάπτυξη μιας οικονομίας υψηλών δεξιοτήτων που θα βασίζει την ανταγωνιστικότητά της στο γνωστικό υπόβαθρο του εργατικού της δυναμικού και στην προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας, υπερβαίνοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές συνέπειες της 17χρονης διακυβέρνησης της Αγγλίας από το Συντηρητικό κόμμα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Σχολικές αγορές
Διοίκηση εκπαιδευτικού συστήματος
School market
Globalization
Νεοφιλευθερισμός
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Neoliberalism
Educational reform
Παγκοσμιοποίηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.