Η διδασκαλία των πολύσημων ρημάτων 'make' και 'do' στους έλληνες ομιλητές: μια γνωστική προσέγγιση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
The teaching of the polysemous verbs 'make' and 'do' to greek learners of english: a cognitive linguistic approach
Η διδασκαλία των πολύσημων ρημάτων 'make' και 'do' στους έλληνες ομιλητές: μια γνωστική προσέγγιση

Τουπλικιώτη, Σοφία Μ.

The present thesis investigates the notion of polysemy. We test whether the cognitive-based instructional technique of metaphor awareness will differentially affect learners' ability to acquire the polysemous vebs 'make' and 'do' compared to other learners instructed in accordance with the techiques of memorization and repetion. Results from the experimental part of the study reveal the following findings : a)both techniques play a positive role in both the acquisition and retrieval of the polysemous verbs 'make' and 'do', b)the technique of metaphor awareness yields encouraging results in the field of phrasal verbs, c)the performance of both young learners and adult is conditioned to a large extent byt he variable of age
Η παρούσα έρευνα μελετά την έννοια της πολυσημίας. Συγκεκριμένα, διερευνούμε εαν η τεχνική 'of metaphor awareness' που βασίζεται στην γνωστική προσέγγιση διαφοροποιεί την ικανότητα των ομιλητών να μάθουν τα ρήματα 'make' και 'do' σε σύγκριση με άλλους ομιλητές των οποίων η διδασκαλία βασίζεται στις τεχνικές της απομνημόνευσης και επανάληψης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι α)και οι δυο τεχνικές παίζουν θετικό ρόλο στην εκμάθηση των πολύσημων ρημάτων, β)η τεχνική 'of metaphor awareness' έχει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην περιοχή των phrasal verbs, γ)η απόδοση και των νεαρών ομιλητών και των ενηλίκων καθορίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος απ'την ηλικία

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αγγλική γλώσσα, Πολυσημία
Αγγλική γλώσσα, Ρήμα
Homonymy
Ομωνυμία
English language, Polysemy
Διδακτική
Αγγλική γλώσσα, Μελέτη και διδασκαλία
English language, Verb
English language, Study and teaching
Teaching

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)