Objections and answears in Descartes meditations

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι αντιρρήσεις και οι απαντήσεις στους καρτεσιανούς στοχασμούς
Objections and answears in Descartes meditations

Κωνσταντινίδη, Δέσποινα-Ελένη Θεοδώρου

This dissertation studies in detail the first, the third and the fourth sequence of objections, which were posed by Caterus, Hobbes and Arnauld correspondingly to the "Metaphysical Meditatiory" of Descartes. At the same time, it examines the answers, with which the philosopher supported his theory, in order to make clear the most obscure sides of it. The objections open basic issues of the cartesian philosophy, like the concept of idea, the existence of God, the distinction between the soul and the body etc. The target of the dissertation is to reconstruct in the first place the problems distinguished by the objections and the answers. At the same time, a thorough examination of the most important theoretical problems is pursued and a criticism of every thinker's arguments as well. The final purpose of this essay is to show the importance of a philosophical conflict that is developed via objections and answers. The remark that in the core of every important theoretical disagreement there is the meaning we give to concepts is very useful. It provokes thoughts about the unsurpassed "Chaos of reason" which is formed between thinkers who have both developed valid equivalent discourses.
Η παρούσα εργασία μελετά αναλυτικά την πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη σειρά των αντιρρήσεων, που διατυπώθηκαν από τον Caterus, τον Hobbes και τον Arnauld αντιστοίχως με αφορμή τους "Μεταφυσικούς στοχασμούς" του Descartes. Παράλληλα, εξετάζει τις απαντήσεις με τις οποίες ο φιλόσοφος υπερασπίστηκε τη θεωρία του για να φωτίσει τις πιο ασαφείς πλευρές της. Οι αντιρρήσεις θίγουν καίρια ζητήματα της καρτεσιανής φιλοσοφίας, όπως είναι η έννοια της ιδέας, η ύπαρξη του Θεού, η διάκριση της ψυχής από το σώμα κ.α. Στόχος της εργασίας είναι η κατ' αρχήν ανασυγκρότηση της προβληματικής που αναδεικνύουν οι αντιρρήσεις και οι απαντήσεις. Συγχρόνως, επιδιώκεται η εμβάθυνση στα κυριότερα θεωρητικά προβλήματα, καθώς και ο έλεγχος των επιχειρημάτων κάθε στοχαστή. Τελική επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να αναδειχθεί η σημασία μιας φιλοσοφικής αντιπαράθεσης που εκτυλίσσεται μέσω αντιρρήσεων και απαντήσεων. Η παρατήρηση ότι στον πυρήνα κάθε σημαντικής θεωρητικής διαφωνίας βρίσκεται η νοηματοδότηση των εννοιών είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Προκαλεί σκέψεις σχετικά με το ανυπέρβλητο "χάσμα του λόγου" που διαμορφώνεται ανάμεσα σε στοχαστές, οι οποίοι έχουν αναπτύξει αμφότεροι έγκυρους ισοσθενείς λόγους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Existence of God proofs
Hobbes
Ντεκάρτ
Σαφήνεια, ευκρίνεια
Idea
Υπαρξη Θεού αποδείξεις
Body soul
Clearness distinctness
Χομπς
Descartes
Ιδέα
Σώμα, ψυχή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.